Sikkerhetsforums årskonferanse er en viktig møteplass og diskusjonsarena for spørsmål om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsnæringen. Neste konferanse går av stabelen torsdag 8. juni på Victoria Hotel i Stavanger.

Sikkerhetsforum er en trepartsarena som legger til rette for og stimulerer til samarbeid og debatt om sentrale HMS-utfordringer i petroleumsvirksom­heten til havs og på landanlegg. Forumet ledes av Ptil-direktøren og består for øvrig av HMS-personell, ledere og sentrale beslutningstakere blant partene i næringen, med Arbeids- og inkluderingsdepartementet som observatør.