Seminaret er utsatt

Seminaret er utsatt på bakgrunn av pågående arbeid med oppdatering av lagringsforskriften.

Myndighetene ser det som hensiktsmessig at prosesser med høring og ferdigstilling av regelverksarbeidet er gjennomført før seminaret avholdes.  

Vi registrerer stor interesse for seminaret, og håper på god oppslutning også når det igjen kommer på kalenderen i løpet av 2024! 

--

Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet og Miljødirektoratet inviterer til seminar om sikker lagring av karbondioksid (CO2) i geologiske formasjoner på norsk sokkel.

Karbonfangst og -lagring (CCS) er nødvendig for å nå nasjonale og internasjonale klimamål på kort og mellomlang sikt. Norske myndigheter arbeider for at det store potensialet for CO2-lagring på norsk sokkel utnyttes.

Orienterer om regelverket for karbonfangst og -lagring

De tre etatene gir på seminaret en oversikt over relevant CCS-regelverk innen respektive ansvarsområder, hvordan regelverket følges opp og hvilke forventninger myndighetene har til lagringsaktører.

Offshore Norge vil orientere om hvilke utfordringer de ser med å få etablert CO2-lagring i stor skala på norsk sokkel, inkludert regulatoriske, teknologiske og finansielle utfordringer og barrierer. Videre vil Standard Norge orientere om arbeidet med utvikling av standarder for fangst, transport og lagring.

Målgruppen er rettighetshavere og andre relevante aktører

Seminaret er først og fremst aktuelt for rettighetshavere og andre relevante aktører som er involvert i lagring av CO2, eller planlegger slik aktivitet.

Seminaret strømmes ikke. Presentasjonene legges ut på etatenes nettsider etter seminaret.

Program for dagen er under utarbeidelse, men du kan alt nå melde deg på seminaret.