Seminaret tar for seg ulike årsaker som enkeltvis og samlet kan føre til muskel- og skjelettplager. Sentrale temaer blir ergonomi/mekaniske faktorer og organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. 

Muskel- og skjelettplager er et utbredt helseproblem i Norge i dag. Plagene utgjør både i omfang og kostnader en stor helseutfordring i form av redusert helse, sykefravær og uførhet. Over halvparten av de som rapporterer om muskel- og skjelettplager oppgir at plagene helt eller delvis skyldes forhold på jobben. 
Både ergonomiske/mekaniske, organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøforhold kan ha betydning for utvikling og forverring av muskel- og skjelettplager.  

Ptil har i lengre tid rettet oppmerksomheten mot systematisk styring av risiko for muskel- og skjelettplager. Vi ser behov for at selskapene i større grad ser på sammenhengen mellom organisatoriske og psykososiale faktorer og muskel- og skjelettplager.  

Målgruppe for seminaret er ledere, verneombud, HMS- og HR-personell og bedriftshelsetjeneste.