Sikkerhetsregimet i norsk petroleumsvirksomhet – er det unikt?

Vi har et regime som bruker funksjonsbaserte krav, og bygger på tillit og samarbeid – dette kan virke komplisert og sårbart, spesielt i perioder med store omstillinger, generasjonsskifte, teknologisk utvikling og endringer i aktørsammensetningen.

Partene og politikere har vurdert og diskutert styrker og svakheter ved regimet vårt. Konklusjonen er klar: Det er bred enighet om at regimet er robust og velfungerende, og må opprettholdes og tilpasses utviklingen i næringen.

Det er behov for et kunnskapsløft!

Ptil arrangerer, i samarbeid med partene i næringen, et seminar om sikkerhetsforvaltningen i norsk petroleumsvirksomhet. Seminaret gir innsikt i og forståelse av utviklingen av det norske regelverksregimet, Ptils rolle, og hvordan partene samarbeider for å overvåke og forbedre sikkerhetsnivået. Seminaret er rettet mot ledere og beslutningstakere hos aktørene i næringen, men er også relevant for andre interesserte.