Vi har gjort oss en del tilsynserfaringer de siste årene som vi ønsker å dele med petroleumsvirksomheten. Vi ser tilfeller av press, og enkelte ganger det som kan synes som en overdreven tro på menneskelige muligheter – uten å ta høyde for de menneskelige begrensingene, både fysiologisk, kognitivt og praktisk, for å holde risiko under kontroll.

Mennesker har unike egenskaper. Vi vet at mennesker er tilpasningsdyktige og har en unik evne til å analysere og prosessere informasjon og ta de rette beslutningene på bakgrunn av denne informasjonen. Evnen til å opprettholde en god situasjonsforståelse og korrekt beslutningstaking, både på individ og gruppenivå, bidrar hver dag til sikker drift, forhindrer at hendelser oppstår, eller sikrer en god håndtering av hendelser. Historien og granskinger, ha vist oss dette, igjen og igjen.

Vi vet også det er visse forutsetninger som må ligge til grunn for at mennesker skal kunne yte godt, jobbe sikkert og evne å håndtere hendelser som oppstår. Derfor er også regelverket utformet slik at disse forutsetningene skal være på plass.

Vi inviterer til en fagdag for å dele våre tilsynserfaringer og studier, og bidra med deler av det kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for vår oppfølging. Målet er erfaringsoverføring på tvers i næringen og læring med tanke på fremtidens arbeidsplasser.

Tilsynsfunn, studier og bekymringsmeldinger viser at det til dels er ulike vurderinger mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden knyttet til dagens tema. Vi ønsker derfor spesielt å invitere representanter fra arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene, i tillegg til ledelse, vernetjeneste, teknisk sikkerhets- og HMS-eksperter fra selskapene til å delta på fagdagen.

Velkommen!