I RNNP-arbeidet følger Petroleumstilsynet opp utviklingen av en rekke indikatorer på sikkerhet og arbeidsmiljø. Dette arbeidet er viktig også for å forebygge akutt forurensning. Samlet sett er RNNP-rapportene et viktig verktøy som skal bidra til et høyt sikkerhetsnivå i petroleumsvirksomheten.

Indikatorene i RNNP-AU er basert på uønskede hendelser i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, både inntrufne akutte utslipp og tilløpshendelser som kunne ført til akutt utslipp. Det legges vekt på trend i perioden heller enn resultater for enkelte år.

Petroleumstilsynet legger i denne sendingen fram tallene fra 2021.

Sendingen er åpen for alle, men om du melder deg på vil du, i forkant av arrangementet, få tilsendt påminnelse og lenke til sendingen.