I forbindelse med publiseringen av RNNP Akutte Utslipp (AU) 2017 retter vi i år oppmerksomheten på kunnskap som kan avledes fra hendelser. Hvordan kan denne kunnskapen brukes til å bedre forebygge storulykker?

Erfaringer fra storulykker, blant annet ulykken på Deepwater Horizon i 2010, viser at det er behov for refleksjon om hva hendelsesdata, statistikk og indikatorer sier om storulykkerisiko. Det er også nyttig å dele refleksjoner med hverandre om overgangen fra informasjon om hendelser til innsikt om nødvendige forbedringer og usikkerhet.

RNNP-AU er et naturlig supplement til personelldelen av RNNP, som reflekterer HMS-regelverkets brede definisjon av sikkerhet. Det er imidlertid fortsatt slik at sikkerhet i praksis, ofte oppfattes å være avgrenset til personellsikkerhet. Dette kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser.  Vi retter derfor oppmerksomheten på kunnskap som kan avledes fra alle hendelser, også hendelser som ikke har eller kunne skadet mennesker. Vi ønsker refleksjon rundt hvordan denne kunnskapen kan brukes til å bedre forebygge alle typer storulykker, på alle typer innretninger, på land, på havoverflate eller under vann.

Seminaret er særlig relevant for personell som samler og omsetter data og informasjon til kunnskap om selskapets evne til å forebygge ulykker, inkludert storulykker. Personell som rådgir beslutningstakere med bakgrunn i slik kunnskap bruker denne kunnskapen som underlag for sine beslutninger.

Her kan du se video fra arrangementet:

 

 

 

 

 

p>