Gå til hovedinnhold

Lofoten under lupen

Det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten ble oppdatert i fjor. Ptil har bidratt innenfor området sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.


En oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten (BHL) skal etter planen presenteres gjennom en Stortingsmelding ved utgangen av første kvartal 2011.

Mange etater og forskningsmiljøer har bidratt med kartlegging, forskning og overvåking for å få frem oppdatert kunnskap om miljø, ressurser, verdiskaping, utslippsrisiko og menneskelig påvirkning på økosystemene.

Ptil har deltatt i Risikogruppen og Faglig forum, som er to av tre faggrupper som er etablert for å styrke kunnskapsgrunnlaget (den tredje gruppen er Overvåkningsgruppen).

I april i fjor leverte de tre gruppene en felles rapport til Miljøverndepartementet, som koordinerer forvaltningsplanarbeidet. Ptil publiserte i tillegg fl ere faglige underlagsrapporter på vårt eget nettsted.

Blant Ptils faglige bidrag var beskrivelse av mulige utblåsningsscenarier, som tok utgangspunkt i tilgjengelig kunnskap og erfaringer om petroleumsvirksomhet, norsk sokkel generelt og kunnskap om BHL spesielt, ulykker og styring av ulykkesrisiko.

Utblåsningsscenarioet for BHL er valgt ut fra en samlet sett ufordelaktig kombinasjon av utblåsningsrate, utblåsningsvarighet og oljeegenskaper.

I kjølvannet av Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen i april 2010 fikk Risikogruppen i oppdrag å vurdere denne ulykken opp mot de faglige vurderingene som var gjort i forbindelse med forvaltningsplanarbeidet.

Innenfor Ptils ansvarsområde ble det gjort omfattende vurderinger blant annet av risikoforhold knyttet til akutte utslipp og sannsynlige utslippsscenarier med tanke på utslippsrate, varighet, volum etc.

Basert på vår foreløpige kunnskap om Deepwater Horizonulykken, så ikke Ptil faglige argumenter for vesentlige endringer i faktagrunnlaget for forvaltningsplanen.

Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011".