Gå til hovedinnhold

Forskriftene og virkeområdet

Samlet dekker de fem HMS-forskriftene petroleumsvirksomhet til havs og på landanleggene.


Bilde fra plattformmiljø

HMS-forskriftene dekker i tillegg såkalt annen virksomhet på landanleggene, jamfør rammeforskriften § 2 om virkeområde med veiledning.

Petroleumsvirksomhet kommer inn under petroleumsloven og omfatter

 • sikkerhet
 • arbeidsmiljø
 • helse
 • ytre miljø
 • økonomiske verdier, deriblant produksjons- og transportregularitet (driftstilgjengelighet).

Til havs
All virksomhet regnes som petroleumsvirksomhet.

På landanlegg
Petroleumsvirksomhet omfatter

 • selve landanlegget for utvinning og/eller utnyttelse av petroleum
 • systemer, anlegg og aktiviteter som er integrert med landanlegget eller har en naturlig tilknytning til dette.

Begrepet petroleumsvirksomhet dekker ikke

 • landanlegg for utnyttelse av petroleum som ikke er nødvendig for eller utgjør en integrert del av utvinning eller transport av petroleum
   
 • systemer, anlegg og aktiviteter som benyttes til slike industriformål innenfor ”gjerdet” til de aktuelle landanleggene. Dette omfattes av begrepet annen virksomhet på landanleggene.

Dette innebærer at for eksempel gasskraftverk som har som eneste formål å levere energi til nettet eller til landbasert industrivirksomhet, og råoljeraffineri hvor utvunnet petroleum kan leveres for prosessering til dette eller et annet raffineri, kommer inn under annen virksomhet, ikke petroleumsvirksomhet.

På landanleggene gjelder i tillegg krav i annet regelverk. Se teknisk og operasjonell forskrift.

Hvor gjelder forskriftene og hvem fastsetter og håndhever?

 • Rammeforskriften gjelder til havs og på land. Fastsatt og håndheves av oss, Miljødirektoratet og helsemyndighetene.
   
 • Styringsforskriften gjelder til havs og på land. Fastsatt og håndheves av oss, Miljødirektoratet og helsemyndighetene.
   
 • Innretningsforskriften gjelder til havs. Fastsatt og håndheves av oss, Miljødirektoratet og helsemyndighetene.
   
 • Aktivitetsforskriften gjelder til havs. Fastsatt og håndheves av oss, Miljødirektoratet og helsemyndighetene.
   
 • Teknisk og operasjonell forskrift gjelder på land. Fastsatt og håndhevet av oss og helsemyndighetene.