Gå til hovedinnhold

Viktige prinsipper i regelverket

Her finner du beskrivelser av noen viktige prinsipper i regelverket for petroleumsvirksomheten.


Risikobasert regelverk
Regelverket for petroleumsvirksomheten til havs og på land er risikobasert og legger stor vekt på prinsipper for risikoreduksjon knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Dette er gjort for at risikoen for ulykker, personskader, helseskader og miljøskader skal reduseres i størst mulig grad. Jamfør rammeforskriften § 11 om prinsipper for risikoreduksjon.

Gjennomgående krav
Oppbyggingen av forskriftene reflekterer at kravene i regelverket i stor grad er felleskrav, det vil si krav som er gjennomgående for alle forskriftene, men som bare står ett sted. Eksempler på dette er § 2 om virkeområde i rammeforskriften og § 5 om barrierer i styringsforskriften.

I de tilfellene et krav ikke skal gjelde på hele regelverkets virkeområde, vil det gå fram av forskriftsteksten og sammenhengen i det enkelte tilfellet, se veiledning til rammeforskriften § 2 om virkeområde.

Den ansvarlige
Operatøren og andre som deltar i virksomheten, er ansvarlig etter disse forskriftene. Den ansvarlige skal sikre at krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, blir etterlevd, jamfør rammeforskriften § 7 om ansvar etter denne forskriften og § 18 om kvalifisering og oppfølging av andre deltakere med veiledninger.

Der krav bare retter seg mot eksempelvis operatøren, går det fram av de enkelte bestemmelsene. I de paragrafene der det ikke er gitt et eget pliktsubjekt, retter kravet seg mot den ansvarlige.

Arbeidstakerne skal medvirke til etterlevelse av forskriftene, jamfør rammeforskriften § 7.