Gå til hovedinnhold

Vedlikeholdsstyring

Med vedlikehold menes en kombinasjon av alle tekniske og administrative aktiviteter som har til hensikt å opprettholde eller gjenvinne en tilstand som gjør en enhet i stand til å utføre en krevd funksjon.


Vedlikehold er et område i kontinuerlig utvikling som følge av nye konsepter, metoder og ny teknologi. Det er derfor viktig å forsikre seg om at vedlikeholdet er tilpasset behovet.

Vedlikeholdsstyring omfatter

  • alle ledelsesaktiviteter som fastsetter vedlikeholdsmål, strategier og ansvar
  • implementering av disse aktivitetene gjennom tiltak som vedlikeholdsplanlegging, vedlikeholdskontroll og tilsyn, og forbedring av metoder i organisasjonen.

Vedlikehold og sikkerhet
Vedlikehold er uløselig knyttet til sikkerhet på flere måter. Feil i planlegging, utførelse eller kontroll av vedlikeholdet kan medføre feil i et system. Manglende eller feil vedlikehold kan resultere i at allerede inntrufne feil eller degraderinger ikke blir oppdaget og rettet opp – og dermed medvirke til produksjonsstans, arbeidsulykker og/eller storulykker.

Regelverkskrav
HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten stiller en rekke krav til aktørene i næringen om vedlikehold og vedlikeholdsstyring. Ifølge hovedregelen skal innretninger holdes ved like på en slik måte at de er i stand til å utføre tiltenkte funksjoner i alle faser av levetiden.

Manglende vedlikeholdsstyring 
Ikke alle aktørene i næringen har god nok oversikt over hva det er behov for å vedlikeholde, og mangler innsikt i hvor stort og ressurskrevende vedlikeholdsbehovet er.

Våre erfaringer fra vedlikeholdstilsyn viser at det finnes utfordringer på flere områder, blant annet:

  • lite systematisk utvikling av vedlikeholdskompetanse
  • mangelfull anvendelse av vedlikeholdskompetanse i et helse-, miljø- og sikkerhetsperspektiv
  • prosjekter hvor hensynet til vedlikehold blir ivaretatt for sent og dermed fører til unødige modifikasjoner i ettertid
  • lite fokusering på nye risikomomenter ved innføring av avansert teknologi knyttet til tilstandsovervåking
  • mangelfull revurdering av vedlikeholdsrutiner og vedlikeholdsfrekvens etter hvert som utstyret eldes
  • mangelfull klassifisering av utstyr som ikke er tilstrekkelig systematisk for setting av prioritet, valg av vedlikeholdsaktiviteter og vedlikeholdsfrekvens samt reservedelsstrategi

Vedlikeholdskompetanse
Det er et kontinuerlig behov for å oppgradere vedlikeholdskompetansen i petroleumsnæringen. Behovet er særlig sterkt innenfor databaserte vedlikeholdssystemer, og i videreutviklingen av disse i henhold til nyere teorier om vedlikehold.

Våre tilsyn har vist at kompetansekrav til vedlikeholdsfunksjoner i enkelte av selskapene ikke er tilstrekkelig definert, til tross for at vedlikeholdskompetanse er sikkerhetskritisk.

Forebyggende vedlikehold 
Målet med forebyggende vedlikehold er å identifisere og vedlikeholde kritiske funksjoner samt å identifisere utstyrsfeil som kan medføre bortfall av kritiske funksjoner.

Aktørene har i tillegg behov for anvendbare og kostnadseffektive vedlikeholdsmetoder som tar utgangspunkt i hvordan utstyret kan svikte i ulike sammenhenger.

Aldrende innretninger
I årene som kommer vil petroleumsvirksomheten stå overfor store utfordringer med hensyn til aldrende innretninger.

Den tekniske tilstanden i sluttproduksjonsfasen må opprettholdes samtidig som nye driftsformer og organisatoriske og tekniske endringsprosesser ofte blir iverksatt når inntektene avtar.