Gå til hovedinnhold

Varsling av fare- og ulykkessituasjoner

Operatør skal sikre umiddelbar og koordinert varsling av fare- og ulykkessituasjoner til myndighetene.


Telefon: 51 87 32 00

Faks: 51 87 60 80


 

Hva er varslingspliktig?
Vi skal varsles per telefon ved hendelser som har ført til, eller under ubetydelig endrede omstendigheter kunne har ført til

Varselet skal bekreftes skriftlig.

Hvis hendelsene som nevnt over er av mindre alvorlig eller mindre akutt karakter, skal operatøren gi enkeltvis skriftlig melding til oss første arbeidsdag etter at situasjonen inntraff eller ble oppdaget.

Vår oppfølging
Avhengig av alvorlighetsgrad følger vi opp fare- og ulykkessituasjoner innen vårt myndighetsområde. Vårt tilsyn kan gjennomføres i form av vår egen selvstendige gransking, oppfølging av operatørens system for å følge opp hendelser eller ved saksbehandling av operatørselskapenes granskingsrapporter som er innsendt på forespørsel fra oss.

Vi har etablert en bredskapsvaktordning som sikrer at etaten blir varslet om fare- og ulykkessituasjoner og kan varsle videre andre involverte myndigheter i henhold til etablerte avtaler.

Krav om egne undersøkelser
Den ansvarlige (operatørselskap, entreprenør eller arbeidsgiver) har etter regelverket et ansvar for å undersøke nærmere definerte hendelser og ulykker i egen virksomhet.

  • Krav til arbeidsgivers registrering av skader og sykdommer fremgår av aml § 20.
  • Krav til registrering og undersøkelser av hendelser etter styringsforskriften innebærer at den ansvarlige skal iverksette undersøkelse og gransking av fare- og ulykkessituasjoner.

Registreringsplikten etter styringsforskriften går dermed lenger enn arbeidsmiljøloven. I tillegg til at hendelser skal registreres krever denne bestemmelsen at hendelser skal undersøkes og granskes av ”den ansvarlige”.