Gå til hovedinnhold

Vår rolle innen dykking

Vi har ansvaret for regelverk og tilsyn med yrkesdykking i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og på landanleggene vi har myndighetsansvar for.


Vår oppfølging omfatter blant annet regelverksutvikling, revisjoner og verifikasjoner, behandling av dokumentasjon ifm. samtykkesøknader, møter med aktører og deltakelse i nasjonale og internasjonale industri- og myndighetsfora.
 
Dykking og regelverk 
HMS-regelverket gjelder fullt ut for dykking som for andre aktiviteter i petroleumsvirksomheten. Rammeverket regulerer selve dykkevirksomheten, og har således grenser mot annen lovgivning når virksomheten foregår fra for eksempel skip. Skip er i tillegg underlagt maritim lovgivning. I praksis betyr dette at dykkeoperasjonen inkludert personellet som er tilknyttet denne, kommer inn under petroleumsregelverket, mens det maritime mannskap og operasjon av skipet reguleres av flaggstatslovgivningen.

Når det gjelder dykking ved landanleggene, er rammene for denne virksomheten gitt i forskrifter fra Direktoratet for arbeidstilsynet som er gjort gjeldende på vårt myndighetsområde gjennom midlertidig forskrift av 19. desember 2003.
 
Beredskap for dykkeoperasjoner 
Dykking er en sikkerhetsutfordring, og ansees å være så fysisk og psykisk krevende at det kan ha helsemessig påvirkning. For å redusere helserisikoen er det utformet flere særlige tiltak for dykking i petroleumsvirksomheten. Blant disse er:
  • Krav til helsetilstand
  • Krav om å rapportere til myndighetene om aktiviteter og hendelser
  • Krav om samtykke fra myndighetene
  • Tilsyn med aktivitetene
  • Krav om beredskap

Krav om beredskap mot fare- og ulykkessituasjoner omfatter blant annet 24-timers medisinsk og utstyrsmessig beredskap, hyberbare evakueringsenheter (livbåter med trykk tilsvarende trykket i dekompresjonskammeret), og en beredskap som er egnet til å samordnes med offentlige beredskapsressurser.

Samtykkeordningen
Samtykkeordningen for bemannede undervannsoperasjoner ble etablert i 1985. Hensikten med et slikt samtykke er at operatør skal dokumentere overfor myndighetene at de er i stand til å gjennomføre dykkeoperasjonen i overensstemmelse med regelverket, før dykkeoperasjonen starter. Det er vi og Helsetilsynet som behandler samtykkesøknadene og gir et felles samtykke.

I 2005 ble det videre innført meldeplikt til oss for dykkeoperasjoner på landanleggene.

Forsvarlig virksomhet
Under behandlingen av St.meld. nr. 47 (2001–2002) om pionerdykkerne i Nordsjøen ba Stortinget om at regjeringen kom tilbake med en beskrivelse av hvordan dykking organiseres på norsk sokkel i dag. Det ble videre opprettet en partsammensatt arbeidsgruppe under Sikkerhetsforum som har sett nærmere på dette spørsmålet.

Høsten 2005 leverte arbeidsgruppen en rapport med en grundig beskrivelse av dykkingen på norsk sokkel etter pionertida, og med forslag til konkrete tiltak for videre oppfølging av dykkeaktiviteten.

I rapporten deler den partssammensatte arbeidsgruppen oppfatningen av at dagens arbeidssituasjon for dykkere i norsk petroleumsvirksomhet er forsvarlig og at dykking på norsk sokkel drives innen de rammer som ligger i regelverket og i tråd med dagens akseptkriterier for HMS-risiko.

Rapporten er vedlagt Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) – ”HMS-meldingen”.