Gå til hovedinnhold

Vår rolle i ein beredskapssituasjon

I ein beredskapssituasjon fører vi tilsyn med korleis operatøren handterer ei pågåande hending.


Telefon: 51 87 32 00
 
Faks: 51 87 15 26
 
E-post: varsling@ptil.no  

Vi har etablert ei beredskapsvaktordning kor ein beredskapsvakt er tilgjengeleg 24 timar i døgeret, året rundt. Ordninga sikrar at etaten vert varsla om fare- og ulykkesituasjonar slik at vi kan varsle vidare til andre involverte myndigheiter i samsvar med etablerte avtalar. 

Beredskapsvaktordninga gjeld både for sokkelen og landanlegga vi har tilsynsansvar for.

Når vi vert varsla om ei alvorleg hending som ikkje er avklart, vurderer beredskapsvakt om beredskapssentralen vår skal bemannast med relevante fagfolk og pressekontaktar.

Kva gjer vi i ein beredskapssituasjon?

Kvart år vert mellom 700 og 800 fare- og ulykkesituasjonar varsla og meldt til oss.