Gå til hovedinnhold

Prosessikkerhet: Utfordringer til havs og på land

Prosessintegritet handler om anleggenes evne til å behandle hydrokarbonene på en sikker måte.


Prosessintegritet innebærer også barrierer som skal hindre ulykker, og redusere konsekvensen hvis de inntreffer. Brann og eksplosjon er særlig i søkelyset.

Hva er et prosessanlegg?
Et prosessanlegg er et system som består av en mengde komponenter som behandler hydrokarbonstrømmen som kommer fra reservoaret (eller rørledningen/skipet).

Ut av prosessanlegget kommer hydrokarboner som er foredlet. På et offshoreanlegg blir det foretatt en enklere form for prosessering, for å optimalisere transporten av produktene via rørledninger eller på skip. På et landanlegg blir produktene ytterligere foredlet, for eksempel til gass med eksportkvalitet, eller bensin til pumpene på stasjonen.

Sentrale HMS-utfordringer:

 • forebygging og kontroll av hydrokarbonlekkasjer
 • eksplosjoner
 • branner
 • kjemiske reaksjoner
 • utslipp av giftige/korroderende stoffer
 • personsikkerhet

Hydrokarbonlekkasjer står for en betydelig del av den totale storulykkesrisikoen både til havs og på landanlegg og følges nøye blant annet gjennom Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

Design, drift og vedlikehold
For å sikre at alt prosessutstyr til enhver tid holder mål, stilles det høye krav til hvordan den som er ansvarlig for prosessanlegget skal styre design, installasjon, drift og vedlikehold. Ofte er uheldig løsninger, manglende kompetanse og mangelfullt eller feilaktig vedlikehold bakenforliggende årsaker til hendelser.

Prosjektering og bygging av prosessanlegg er avgjørende for HMS-nivået i driftsperioden. Det er i denne fasen at den tekniske sikkerheten blir bygget inn.

Gasslekkasjen på Visund 19. januar 2006 er ett eksempel på en hendelse hvor designfeil var den direkte utløsende årsaken.

Dette gjelder også hydrokarbonlekkasjen på Heimdal 26. mai 2012.

Barrierer 
Et prosessanlegg vil være utstyrt med en rekke foranstaltninger, eller barrierer, som skal redusere sannsynligheten for at det oppstår en storulykke. Barrierene skal også redusere konsekvensene dersom en ulykke inntreffer.

Normalt bidrar hydrokarbonlekkasjer, spesielt lekkasje av gass under trykk, til størst risiko for brann. De viktigste barrierene mot lekkasje er anlegg som er designet og bygget etter rette spesifikasjoner. Det er også drevet på en slik måte at den innebygde robustheten blir ivaretatt gjennom hele levetiden.

Inspeksjon av potensielle lekkasjepunkter er en sentral barriere i driftsfasen.

Sikkerhetssystemer som gassdetektorer er viktig ved en lekkasje. Disse kan raskt oppdage den, og deretter iverksette automatiske tiltak som

 • nedstengning av produksjonen
 • utkopling av potensielle tennkilder
 • eventuelt avblødning av trykket - for å redusere volumet som kan ta fyr.

Landanlegg
Vi har en rekke landbaserte prosessanlegg under vårt myndighetsområde.

De største risikobidragene til storulykker på landanleggene er i driftsfasen hydrokarbonlekkasje med etterfølgende brann og eksplosjon.

Les mer om landanlegg

På havbunnen
Stadig mer prosessutstyr blir plassert på havbunnen. Havbunnsløsninger byr på både sikkerhetsmessige fordeler så vel som nye utfordringer:

 • lekkasjer på flere hundre meters havdyp kan være vanskelig å oppdage
 • inspeksjon og vedlikehold byr på større utfordringer.