Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Statoil – oppfølging av støyskaderisiko

Ptil gjennomførte 23.5.2010 en tilsynsaktivitet rettet mot Statoils oppfølging av støyskaderisiko på Statfjordfeltet. Tilsynet påviste flere brudd på regelverket. På grunnlag av funnene som ble gjort i tilsynet har Ptil gitt Statoil varsel om pålegg.


Risiko for helseskade knyttet til støyeksponering har i en årrekke vært overvåket som en del av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomheten (RNNP). Utviklingen har ikke vært tilfredsstillende.

Les mer: Utvikling i risikonivå 2009: Positive ansatte, gasslekkasjer bekymrer

Sikkerhetsforum har i sin behandling av RNNP-rapportene fremhevet det store antall støyskader og mangelfull støyoppfølging som et høyt prioritert satsingsområde for næringen.

I forbindelse med tilsynsaktiviteten har Ptil tilrettelagt og presentert data fra RNNP som gjelder Statoil generelt og Statfjord spesifikt.

Petroleumstilsynets arbeid med risikoutsatte grupper peker også på risiko for støyskader og fremhever spesielt høy risiko for entreprenørgrupper og deres bruk av håndholdt verktøy. Hørselsvern i kombinasjon med oppholdstidsbegrensninger er det eneste risikoreduserende tiltaket. Personlig verneutstyr er en svak barriere hvor den faktiske beskyttelseseffekten er forbundet med stor usikkerhet.

Det er et generelt trekk at det foreligger omfattende grunnlagsdokumentasjon basert på kartlegginger og risikovurderinger, men at det planlegges og iverksettes få tekniske tiltak som reduserer risiko for støyskade. For entreprenørgruppene er bruk av håndverktøy en viktig kilde til støyeksponering, noe som i mindre grad er dekket av risikovurderinger.

Mål
Gjennom tilsynsaktiviteten skal Ptil innhente tilstrekkelig informasjon om Statoils styring på støyområdet på Statfjord til å kunne vurdere samsvar med krav i regelverket. Ptil vil spesielt fokusere på selskapets tiltak for å redusere støyskaderisiko.

Resultat
Tilsynet var godt tilrettelagt og vi ble møtt med åpenhet og velvilje. Det ble gitt opplysende presentasjoner fra Statoil så vel som fra involverte entreprenørselskap.

Følgende avvik ble identifisert i tilsynet:

 • Mangelfull kartlegging og risikovurdering av støyeksponering
 • Arbeidstakergrupper utsettes for hørselsskadelig støyeksponering
 • Manglende avviksbehandling
 • Mangelfulle planer for gjennomføring av risikoreduserende tiltak

Avvik

Mangelfull kartlegging og risikovurdering av støyeksponering
Statoil hadde ikke gjennomført tilstrekkelig kartlegging og risikovurdering av hørselsskadelig støy for utsatte arbeidstakergrupper på Statfjordinnretningene.

Begrunnelse:

 • I oversendt informasjon fra selskapet, samt informasjon presentert under tilsynsaktiviteten, kom det fram at Statoil ikke hadde foretatt kvalifiserte risikovurderinger av støyutsatte arbeidstakergrupper. Dette innebærer at beslutningsgrunnlaget for risikoreduserende tiltak er svakt.
 • Statoil baserte sin risikovurdering av støy på områdekart og estimert oppholdstid i ulike områder. Det var ikke foretatt en detaljert risikovurdering av støyeksponering. Risikovurderingen var ikke verifisert med andre metoder, for eksempel støydosimetri, for å ta hensyn til bla egenprodusert støy.
 • Støykart for innretningene var ikke oppdatert og reflekterer nødvendigvis ikke dagens støynivå. Det var uklart når støykartene vil bli oppdatert.
 • Det var uklart i hvilken grad modifikasjoner i forbindelse med Statfjord senfase medfører redusert støyeksponering.
 • Av informasjon presentert under tilsynsaktiviteten kom det fram at bruk av hørselsvern og redusert oppholdstid benyttes som primærtiltak for å hindre helseskadelig støyeksponering. Effekten av dette beskyttelsesregimet er usikkert da det er få områder hvor ansatte kan jobbe i, når maksimal støydose nærmer seg. Det kunne ikke vises til ordninger for å sikre forsvarlig støydose når det også tas hensyn til egenprodusert støy og det foreligger fare for at støydosen kan overskrides. Det er gjort unntak for oppholdstidsbegrensinger for noen grupper som har høy støyeksponering.
 • Statoil hadde utført få dosimetrimålinger og målinger på impulsstøy. Det fremkom også under tilsynsmøtet at det i stor grad mangler detaljerte data for eksponeringstid.

Arbeidstakergrupper utsettes for hørselskadelig støyeksponering
Flere arbeidstakergrupper har høyere støyeksponering enn krav angitt i forskrift og personlig verneutstyr benyttes som det primærtiltak for risikoreduksjon uten at Statoil kan fremlegge at de har tatt ut potensialet for støyreduksjon med tekniske og øvrige kollektive tiltak.

Begrunnelse:

 • Statoils beregning av støyeksponering etter en forenklet metode indikerer at flere grupper kan bli eksponert for høyere støynivå enn regelverkskravet på 83dB(A) for en 12 timers arbeidsdag.
 • Støyverdier fra støykart fremlagt av Statoil sammenholdt med estimerte oppholdstider for personellgrupper indikerer at grupper kan bli eksponert for hørselsskadelig støy
 • Statfjord har rapportert et høyt antall arbeidstakere med hørselstap.
 • Hovedbidragsytere til støyskaderisiko synes ikke å være systematisk identifisert. Beslutningsgrunnlaget for valg av risikoreduserende tiltak er dermed utilstrekkelig.
 • Statoil kunne ikke gjøre rede for en prosess hvor tekniske støybekjempingstiltak er systematisk vurdert og dokumentert med sikte på reduksjon av risiko for støybetingede hørselsskader.
 • Gjennom presentasjoner kom det frem at Statoils tiltak for risikoreduksjon i hovedsak var bruk av hørselvern i kombinasjon med oppholdstidsbegrensninger. Dette er ikke i samsvar med regelverkets krav til valg av risikoreduserende tiltak.

Manglende avviksbehandling
Statoil hadde ikke registrert og fulgt opp avvik fra regelverkets krav eller interne krav til håndtering av støyforhold på Statfjord.

Begrunnelse:

 • Støykart for Statfjord viste at flere områder overstiger Statoils interne krav til områdestøy gitt i WR1146.
 • Gjennom oversendt informasjon fra selskapet, samt presentasjon mottatt i tilsynsmøtet, kom det fram at Statoil ikke hadde avviksbehandlet avvik knyttet til interne krav i WR1146 og regelverkskrav til støy. Avvik er ikke registrert og derved ikke fulgt opp enkeltvis og samlet.
 • Statoil kunne i møtet ikke vise til at en hadde oversikt over gjeldende myndighetskrav til områdestøy for Statfjord.
 • I møtet kom det fram at Statoil hadde mangelfulle data for støyeksponering for aktuelle grupper.
 • Statoil kunne i møtet ikke vise til at det foreligger en oversikt over eventuelle nye støybidrag i områder som er modifisert etter 1.8.1995.
 • Valg av risikoreduserende tiltak for å hindre hørselsskadelig eksponering var ikke gjennomført i henhold til regelverkets krav, jf 5.1.2.

Mangelfulle planer for gjennomføring av risikoreduserende tiltak
Statoil kunne ikke vise til tidfestede planer for gjennomføring av risikoreduserende tekniske støybekjempingstiltak på Statfjord innretningene

Begrunnelse:

 • Gjennom oversendt informasjon fra selskapet, samt presentasjon mottatt i tilsynsmøtet, kom det fram at Statoil ikke hadde etablert tidfestede og risikobaserte tiltaksplaner for å redusere støyskaderisikoen på Statfjord.
 • Det ble i møtet bekreftet at det ikke er foretatt en risikobasert prioritering av tiltak for å redusere støy i enkeltområder på innretningene.
 • Det kom frem i møtet at dette arbeidet har trukket ut i tid grunnet at ansvarlig linjeledelse har avventet bidrag fra det opprettede ”støyprosjektet for UPN”.

Varsel om pålegg

Med bakgrunn i de avvikene som ble identifisert i tilsynet gis Statoil følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriftens § 17 om analyser av arbeidsmiljøet, § 20 om avviksbehandling og § 22 om forbedring, jf rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Statoil Petroleum AS å:

 • gjennomgå sitt system for styring av støyskaderisiko for Statfjord innretningene og iverksette nødvendige tiltak for å komme i tråd med regelverkets krav. Dette arbeidet skal inkludere å:
  • gjennomføre nødvendige vurderinger av støyskaderisiko for utsatte arbeidstakergrupper, jf rapportens pkt 5.1.1
  • gjennomføre avvikshåndtering knyttet til krav som omfatter håndtering av støy, jf rapportens pkt 5.1.3
  • utarbeide tidsfestede planer for risikobaserte korrigerende tiltak knyttet til støyskaderisiko, jf rapportens pkt 5.1.2 og 5.1.4

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.10.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77