Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til Statoil - Gullfaks C

Ptil har gitt Statoil varsel om pålegg etter tilsyn med planleggingen av brønn 34/10-C-06A på Gullfaks C.


Brønn 34/10-C-06A, som ble boret fra Gullfaks C-innretningen i tiden november 2009 til juli 2010, hadde flere alvorlige brønnkontrollhendelser. Den siste hendelsen, med tap av brønnkontroll, skjedde 19. mai i år.

Oppfølging
Ptil har fulgt opp hendelsen med tap av brønnkontroll på Gullfaks C tett, og har gjennomført flere ulike aktiviteter rettet mot å klarlegge årsaksforholdene rundt hendelsen.

Oppfølgingen har vært rettet mot hvordan Statoil har håndtert hendelsen, og mot selskapets planlegging og gjennomføring av brønnarbeidet. Ptil har hatt dialog med Statoil, så vel som de øvrige rettighetshaverne på Gullfaks.

Ptil har hatt tett oppfølging av Statoils innsats for å reetablere barrierer og sikre brønnen.

Ptil har også fulgt opp Statoils interne gransking av hendelsen. Rapporten fra denne granskingen ble overlevert Ptil 5. november og resultatene og konklusjonene herfra er vurdert i forhold til Ptils videre oppfølging.

Potensial
Ptil vurderer hendelsen som svært alvorlig. Hendelsen innebar langvarig tap av en barriere. På grunn av tilfeldigheter unngikk man en undergrunnsutblåsning og/eller eksplosjon.

Tilfeldigheter gjorde at hendelsen ikke utviklet seg til en storulykke.

Tilsyn
Ptil gjennomførte i tidsrommet 8. – 15. 10.2010 en tilsynsaktivitet med Statoils planlegging av brønn 34/10-C-06A.

Tilsynet omfattet intervjuer med personer med sentrale roller knyttet til planlegging av brønnen, og gjennomgang av relevant dokumentasjon fra planleggingsprosessen for å belyse krav, vurderinger og beslutninger som lå til grunn for gjennomføring av arbeidet.

Ptils konklusjon er at planlegging av bore- og kompletteringsoperasjonen i brønn C-06A ble gjennomført med alvorlige og gjennomgående mangler. Disse var knyttet til sentrale forhold som styring av risiko og endringskontroll, erfaringsoverføring og bruk av kompetanse, kjennskap til- og etterlevelse av styrende dokumenter og dokumentering av beslutninger.

Alvorlige mangler
Samlet sett er det vår konklusjon at det er påvist alvorlige mangler ved Statoils planlegging av denne brønnen på Gullfaks, og ved ledelsens arbeid med å følge opp at aktivitetene ble gjennomført på en forsvarlig måte.

Vi har vurdert Statoils egen gransking av hendelsen, og har formidlet våre kommentarer til selskapet i brev av 19.11.2010.

Det er vår vurdering at de manglene som selskapets egen gransking peker på i all hovedsak er sammenfallende med våre konklusjoner.

Med bakgrunn i vår tilsynsrapport, varsles med dette følgende pålegg:

Med hjemmel i Forskrift om styring i petroleumsvirksomheten(styringsforskriften)§§ 8 om Beslutningsunderlag og beslutningskriterier, 10 om Arbeidsprosesser, 21 om Oppfølging og 22 om Forbedring, jamfør Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften)§ 58, pålegges Statoil Petroleum a.s. følgende:

  1. å gjennomgå og vurdere etterlevelse av de arbeidsprosessene som er etablert for å sikre kvalitet og robusthet i brønntilvirkningsprosessen på Gullfaks. Arbeidet skal inkludere en undersøkelse av hvorfor viktige mangler ikke ble fanget opp underveis i arbeidet. Nødvendige forbedringstiltak knyttet til arbeidsprosessene og bruken av dem skal identifiseres og iverksettes.
  2. å gjennomføre en uavhengig vurdering av hvorfor iverksatte tiltak etter tidligere hendelser, blant annet gassutblåsningen på Snorre A i 2004 med lignende årsaksforhold, ikke har hatt ønsket effekt på Gullfaks. Basert på resultatet av dette arbeidet skal selskapet vurdere behov for og iverksette nye og tilpassede forbedringstiltak på Gullfaks.
  3. å vurdere resultat av det arbeidet som gjøres under pkt 1 og 2 – og på bakgrunn av dette iverksette tiltak i resten av selskapet.
  4. å utarbeide en forpliktende plan for hvordan dette arbeidet skal iverksettes og følges opp. Denne planen skal oversendes Ptil.

Frist for gjennomføring av punkt 1 settes til 1.1.2011, punkt 2 og punkt 3 til 1.7.2011 og punkt 4 til 10.12.2010.


Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"

Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.


 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064