Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med vedlikehold i Schlumberger

Tilsyn: I perioden 10.-11.3.2010 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Schlumberger Norge AS (Schlumberger). Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt Schlumberger varsel om pålegg.


Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten kapittel 4.12.2 sier blant annet følgende om styring av vedlikehold:

”Myndighetene mener det er nødvendig å videreutvikle styringsmodeller for drift og vedlikehold i samarbeid med næringen, for å sikre et felles løft for å styrke kvaliteten av vedlikeholdet i petroleumsvirksomheten gjennom blant annet videreutvikling av metoder og teknologier, kompetanseheving og forskning.”

Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten påpeker i kapittel 5.4 at mangelfullt vedlikehold kan øke risikoen for storulykker, skader og uhell, og meldingen refererer til en omfattende gjennomgang av tilsynsrapporter som viser et relativt stort innslag av avvik fra regelverket.

Blant annet mangler ved prioriteringen av vedlikehold, vurdering av kritiske forhold, oppfølging av midlertidig utstyr, utilfredsstillende dokumentasjon og utestående vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr. I noen tilfeller var heller ikke kompetansen i vedlikeholdsstyring tilstrekkelig.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynsaktiviteten var å

  • undersøke om Schlumberger utfører klassifisering av utstyr i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold
  • vurdere Schlumbergers bruk av denne klassifiseringen i styringen av vedlikeholdet
  • undersøke analysegrunnlaget for vedlikeholdsbeslutninger

Resultat av tilsynet
Resultatene bygger på presentasjonene av elementer i Schlumbergers styringssystemer og samtaler med utvalgt personell, først og fremst prosesseierne av vedlikeholdet, med påfølgende verifisering av styrende dokumenter og systemer for utføring av vedlikehold på selskapets innretninger i Norge.

Schlumberger oppfyller ikke kravene i regelverket til vedlikeholdsstyring.

Observasjonene våre er karakterisert som avvik, jamfør kategoriseringen i kapittel 5, og gruppert under følgende hovedområder:

  • Regelverkskompetanse
  • Styrende dokumenter
  • Merking og klassifisering av systemer og utstyr
  • Vedlikeholdsprogram
  • Bruk av klassifisering som grunnlag for valg og prioritering av vedlikehold
  • Vedlikeholdsstatus
  • Vedlikeholdseffektivitet

Vi har gitt Schlumberger følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 11 om bemanning og kompetanse, jf. aktivitetsforskriften § 19 om kompetanse, pålegges Schlumberger Norge AS å utarbeide en forpliktende og tidsfestet plan for å sikre at selskapet har den nødvendige regelverkskompetansen, jf. rapporten avvik 5.1.1.

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. styringskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet, jf. aktivitetsforskriften § 18 om oppstart og drift av innretninger, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold §§ 43-46, pålegges Schlumberger Norge AS å utarbeide en forpliktende og tidsfestet plan for å sikre at det utarbeides styrende dokumenter som sikrer og dokumenterer at vedlikeholdsstyringen gjennomføres på en forsvarlig måte, jf. rapporten avvik 5.1.2.

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold §§ 43-46, jf. styringsforskriften § 13 om generelle krav til analyser, jf. innretningsforskriften § 9 om anlegg, systemer og utstyr (merking), jf. aktivitetsforskriften § 23 om bruk av innretninger, pålegges Schlumberger Norge AS å utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å sikre at det utføres nødvendig vedlikehold, deriblant merking og klassifisering, utarbeiding av vedlikeholdsprogram og måling av vedlikeholdseffektivitet, jf. rapporten avvik 5.1.3 til og med 5.1.7.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 23.4.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt Schlumberger om eventuelle kommentarer til varslet innen 30.3.2010.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Journal 2010/96

Kontaktperson i Ptil:
Øyvind Midttun
tel. 94506203