Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med oppfølging av risikoutsatte grupper på Eldfisk

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte 27.11. - 3.12.2009 tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) og entreprenørene Fabricom AS (Fabricom) og IKM Gruppen AS (IKM) sin identifisering og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper på Eldfisk.


Tilsynet ble ført med oppstartsmøte på land 27.11.2009 med CoPSAS, Fabricom og IKM, samt verifikasjon på Eldfisk 1. – 3.12.2009.

Eldfisk Complex

Eldfisk (kilde: CoPSAS)

Vi har undersøkt hvordan selskapenes system for styring av arbeidsmiljøet ivaretar oppfølging av spesielt risikoutsatte grupper.

CoPSAS ble vurdert i forhold til deres påseansvar og tilrettelegging av forhold for de aktuelle entreprenøransatte på Eldfisk. Selskapets oppfølging av potensielle egne risikoutsatte grupper ble derfor ikke vurdert. Fabricom og IKM ble vurdert i forhold til oppfølging av egne ansatte.

Selskapene skulle overfor Ptil demonstrere at det var etablert et fungerende styringssystem som medførte at risikoforhold for grupper av arbeidstakere var identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhetsforhold var fullt ut forsvarlige i alle ledd i kontraktskjeden.

Vi la spesielt vekt på hvordan CoPSAS, Fabricom og IKM vurderte rammebetingelsenes betydning for risiko for entreprenøransatte. Med rammebetingelser mener vi i denne sammenheng for eksempel kontraktsforhold og ansvarsfordeling operatør, entreprenør og underleverandør.

Bakgrunn for tilsynet
Dette tilsyn er en del av Ptils hovedprioriteringer for 2009: Risikoutsatte grupper.

Dette har også vært en av Ptils hovedprioriteringer i 2007 og 2008.

I 2007 – 2008 gjennomførte Ptil et tverrgående tilsyn rettet mot sju operatører og åtte entreprenører i kontrakt.

Tilsynet var rettet mot selskapenes systematiske arbeid med å utvikle et helhetlig bilde av risiko for grupper, utvikling av tiltak og samarbeid mellom operatør og entreprenør i dette arbeidet.

Formål med tilsynet
Formålet med Ptils satsning i 2009 er at Ptil skal bidra til reduksjon av risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper ved å:

 • Følge opp at selskapene videreutvikler et helhetlig bilde av risiko for sykdom og skade for grupper av arbeidstakere, og at ny kunnskap brukes aktivt i en risikobasert tilnærming der innsats rettes mot grupper hvor behov og effekt er størst
 • Bidra til å klargjøre sammenhenger mellom rammebetingelser og risiko
 • Følge opp at aktørene i fellesskap videreutvikler rammebetingelser som bidrar til å sikre et høyt HMS-nivå for alle grupper.

Resultat av tilsynet
CoPSAS har vist mangelfull utøvelse av sin påseplikt med hensyn til oppfølging av arbeidsmiljøforhold for entreprenører.

CoPSAS har ansvar for å påse at arbeidsmiljøforholdene for kontraktører er kartlagt og risikovurdert.

Vi observerte at det var igangsatt flere gode tiltak og prosesser på HMS-området, men identifiserte følgende avvik:

 • Det er ikke utført systematiske kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøforholdene til IKMs testingsoperatører.
 • IKMs testingsoperatører har ikke fått systematisk opplæring i å vurdere hvilke risikoforhold som er relatert til arbeidet de utfører.
 • Det er ikke utført systematiske kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøforholdene til Fabricoms operatører.
 • CoPSAS har vist mangelfull utøvelse av sin påseplikt mht oppfølging av arbeidsmiljøforhold for entreprenører.
 • CoPSAS har ansvar for å påse at arbeidsmiljøforholdene for kontraktører er kartlagt og risikovurdert.

Det ble videre observert seks forbedringspunkter knyttet til følgende områder:

 • Bruk av HMS-koordinators arbeidsmiljøkompetanse
 • Mangelfull tilgang på hensiktsmessig verneutstyr

Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt CoPSAS følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 17 om analyser av arbeidsmiljøet, Arbeidsmiljøloven  § 4-1 punkt 1 om krav til enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd jf rammeforskriften § 5 om ansvar, første og andre ledd og § 58 om enkeltvedtak pålegges ConocoPhillips å:

 • Vurdere systemene som skal sikre oppfølging av arbeidsmiljøforhold for entreprenører som arbeider på ConocoPhillips innretninger (jf rapportens pkt 5.1.1 og 5.1.2), herunder se til at IKM Testing og Fabricom fremlegger forpliktende og tidfestede planer for risikoreduserende tiltak, inkludert opplæring for sine entreprenører
 • Se til at det gjennomføres nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i henhold til regelverket. Dette innebærer å se til at det gjennomføres kartlegginger og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold for entreprenørgrupper– jf rapportens pkt 5.1.4

Frist for gjennomføring av pålegget settes til 1.5.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt CoPSAS om eventuelle kommentarer til varslet innen 31.1.2010.

Vi har gitt Fabricom følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 17 om analyser av arbeidsmiljøet, Arbeidsmiljøloven  § 4-1 punkt 1 om krav til enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd jf rammeforskriften § 5 om ansvar, første ledd og § 58 om enkeltvedtak pålegges Fabricom å vurdere systemene som skal sikre oppfølging av arbeidsmiljøforhold for sine ansatte som arbeider på ConocoPhillips innretninger (jf rapportens pkt 5.1.1 og 5.1.2) og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i henhold til regelverket.

Følgende elementer skal inngå:

 • Kartlegginger og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold – jf rapportens pkt 5.1.1
 • Opplæring innen relevant arbeidsmiljørisiko – jf rapportens pkt 5.1.2
 • Forpliktende plan for gjennomføring av risikoreduserende tiltak

Frist for gjennomføring av pålegget settes til 1.5.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt Fabricom om eventuelle kommentarer til varslet innen innen 31.1.2010.

Vi har gitt IKM følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 17 om analyser av arbeidsmiljøet, Arbeidsmiljøloven § 4-1 punkt 1 om krav til enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd, aktivitetsforskriften §§ 20 om opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø og 41 om informasjon om risiko ved utføring av arbeid, styringsforskriften § 11 om bemanning og kompetanse jf rammeforskriften § 5 om ansvar, første ledd og § 58 om enkeltvedtak pålegges IKM Testing å vurdere systemene som skal sikre oppfølging av arbeidsmiljøforhold for sine ansatte som arbeider på ConocoPhillips innretninger (jf rapportens pkt 5.1.1 og 5.1.2) og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i henhold til regelverket.

Følgende elementer skal inngå:

 • Kartlegginger og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold – jf rapportens pkt 5.1.1
 • Opplæring innen relevant arbeidsmiljørisiko – jf rapportens pkt 5.1.2
 • Forpliktende plan for gjennomføring av risikoreduserende tiltak

Frist for gjennomføring av pålegget settes til 1.5.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt IKM om eventuelle kommentarer til varslet innen 31.1.2010.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Journal 2009/972

,
E-post: |