Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med identifisering og oppfølging av risikoutsatte grupper

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) har i perioden 20. – 29.10.09 ført tilsyn med Aibel AS (Aibel) sitt arbeid med å identifisere og følge opp potensielt risikoutsatte arbeidstakergrupper. Med bakgrunn i våre funn har vi gitt varsel om pålegg til Aibel og Norisol Norge AS (Norisol).


Vi har undersøkt hvordan Aibels system for styring av arbeidsmiljøet ivaretar oppfølging av spesielt risikoutsatte grupper. Aibels arbeid for Statoil på Troll A ble brukt som praktisk case.

Aibel var hovedtilsynsobjekt i tilsynet, men Statoil som operatør og Aibels underleverandør Norisol ble også involvert.

Selskapene skulle overfor Ptil demonstrere at det var etablert et fungerende styringssystem som medførte at risikoforhold for grupper av arbeidstakere var identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhetsforhold var fullt ut forsvarlige i alle ledd i kontraktskjeden.

Vi la spesielt vekt på hvordan Statoil, Aibel og underleverandør vurderte betydningen av rammebetingelser (som for eksempel kontraktsforhold og ansvarsfordeling mellom operatør, entreprenør og underleverandør) for risiko for entreprenør- og underleverandøransatte.

Som en del av tilsynet ønsket Ptil også å se på hvilke tiltak som var gjennomført etter hendelse med personskade på Troll A 18.09.08. Det ble i Ptils granskningsrapport etter denne hendelsen identifisert regelverksavvik på forhold knyttet til ulike rammebetingelser.

Vi har under tilsynet rettet søkelys på Statoil, Aibel og underleverandørers oppfølging av gruppene ”mekanikere” (ansatt i Aibel) og ”stillasarbeidere” (ansatt hos Aibels underleverandør Norisol). 

Tilsynet har bestått av ett oppstartsmøte på land og verifikasjon offshore 27.10 -29.10.09. I oppstartsmøtet på land 20.10.09 deltok representanter for Statoil, Aibel og Norisol.

Følgende tema ble gjennomgått på møtet:

 • Hvordan Aibels system for oppfølging av arbeidsmiljøet ivaretar oppfølging av spesielt risikoutsatte grupper
 • Hvilke grupper hos Aibel, inkludert underleverandører, vurderes som potensielt mest risikoutsatte og på hvilken bakgrunn har en gjort denne vurderingen.
 • Hvilke kartlegginger og vurderinger av arbeidsmiljøfaktorer enkeltvis og samlet (jf aml 4-1 om fullt forsvarlig arbeidsmiljø ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet) er gjennomført for gruppene?  Både risiko for personskade og sykdom skal inngå i denne vurderingen.
 • Oversikt over forekomst og vurdering av arbeidsbetinget sykdom og skade hos gruppene.
 • Redegjørelse for hvilke rammebetingelser (både i grenseflaten mellom Aibel og Statoil og i grenseflaten mellom Aibel og underleverandører) gruppene arbeider under, og en vurdering av hvordan disse kan påvirke risiko og håndtering av risiko.
 •  Oversikt over hva som gjøres for å håndtere risiko (for skade og sykdom) identifisert i forhold til gruppene, herunder:
   - Prioritering og implementering av tiltak ut fra arbeidsmiljøvurderinger og kartlegginger
   - Verifikasjon fra selskapenes side for å se til at tiltak er gjennomført og virker etter hensikten
   - Arbeidstakermedvirkning
   - Opplæring og kompetanse
   - Ansvar og rollefordeling mellom operatør, entreprenører, og underleverandører
 •  En oversikt over de viktigste elementene i kontraktene mellom Statoil, Aibel og underleverandører som har direkte eller indirekte innvirkning på sikkerheten for personell, både i storulykkes- og individperspektiv.
 • Tiltak etter hendelsen på Troll A 18.09.08

Bakgrunn for tilsynet
Denne tilsynsaktiviteten inngår i Ptils hovedprioriteringer for 2009: Risikoutsatte grupper.

Dette har også vært en av Ptils hovedprioriteringer i 2007 og 2008. I 2007 – 2008 gjennomførte Ptil en tverrgående tilsynsaktivitet rettet mot 7 operatører og 8 entreprenører i kontrakt.

Tilsynet var rettet mot selskapenes systematiske arbeid med å utvikle et helhetlig bilde av risiko for grupper, utvikling av tiltak og samarbeid mellom operatør og entreprenør i dette arbeidet. Videre var vi også opptatt av at selskapene skulle vurdere hvilken betydning rammebetingelser som arbeidsorganisering, kontrakter og teknologi har for risiko.

En hovedkonklusjon fra Ptil sine tilsynsaktiviteter på dette området er at entreprenøransatte grupper har en betydelig svakere posisjon i forhold til flere av elementene innen HMS-styring enn operatøransatte grupper.

Det har kommet fram at rammebetingelser som for eksempel kontraktsforhold, økonomiske forhold og arbeidsorganisering kan bidra til at entreprenørgrupper kommer dårligere ut.

Formålet med tilsynet
Formålet med Ptils satsning i 2009 er å bidra til reduksjon av risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper ved å

 • følge opp at selskapene videreutvikler et helhetlig bilde av risiko for sykdom og skade for grupper av arbeidstakere, og at ny kunnskap brukes aktivt i en risikobasert tilnærming der innsats rettes mot grupper hvor behov og effekt er størst
 • bidra til å klargjøre sammenhenger mellom rammebetingelser og risiko
 • følge opp at aktørene i fellesskap videreutvikler rammebetingelser som bidrar til å sikre et høyt HMS-nivå for alle grupper.

Målet for denne tilsynsaktiviteten var å verifisere at:

 • Det er etablert et fungerende styringssystem som medfører at risikoforhold for gruppene mekanikere (Aibel) og stillasmontører (Norisol) er identifisert, kartlagt og fulgt opp slik at arbeidsmiljø- og personellsikkerhet er fullt ut forsvarlige
 • Statoil, Aibel og Norisol har vurdert betydningen av rammebetingelser for risiko for mekanikere og stillasarbeidere 

Resultat av tilsynet
Vi observerte flere gode tiltak og prosesser på HMS-området, men følgende avvik ble identifisert i tilsynet:

 • Det er mangelfull systematikk i planleggingsfasen med hensyn til å vurdere risiko for personell som forestår montering og demontering av stillas
 • Det er mangelfull analyse og risikovurdering av arbeidsmiljøet for mekanikere og stillasmontører
 • Mekanikere og stillasarbeidere har ikke fått systematisk opplæring og informasjon om arbeidsmiljørisiko
 • Aibel og Norisol har ikke i tilstrekkelig grad sikret at arbeidet legges til rette og at det gjennomføres tiltak slik at helseskadelig eksponering og uheldige fysiske belastninger unngås for stillasarbeidere og mekanikere.


Vi har gitt Aibel og Norisol varsel om pålegg som følger:

Med hjemmel i styringsforskriften § 17 om analyser av arbeidsmiljøet, styringsforskriften § 3 om styring av helse miljø og sikkerhet, styringsforskriften § 9 om planlegging og aktivitetsforskriften § 31 om tilrettelegging av arbeid  jf rammeforskriften § 5 om ansvar, første ledd og § 58 om enkeltvedtak pålegges Aibel og Norisol å vurdere systemene som skal sikre at stillasarbeidere og mekanikere har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. (jf rapportens pkt 5.1.1 – 5.1.4) og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i henhold til regelverket.

Følgende elementer må inngå:

 • Systemer for å vurdere risiko for stillasmontører – jf rapportens pkt 5.1.1
 • Kartlegginger og risikovurdering av arbeidsmiljøforhold – jf rapportens pkt 5.1.2
 • Opplæring innen relevant arbeidsmiljørisiko – jf rapportens pkt 5.1.3
 • Tilrettelegging og tiltak på arbeidsmiljøområdet for stillasarbeidere og mekanikere – jf rapportens pkt 5.1.4

Frist for gjennomføring av pålegget settes til 15.3.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt selskapene om eventuelle kommentarer til varslet innen 15.01.2010.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Journal 2009/963

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064