Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med Eni – Goliat

Vi har ført tilsyn med Eni Norge (Eni) og deres oppfølging og styring av elektriske anlegg på Goliatfeltet. Tilsynet identifiserte regelverksbrudd når det gjelder styring av risiko og barrierer, og vi har nå varslet pålegg til Eni.


I dagene 15. til 19. oktober 2018 førte vi tilsyn med Eni rettet mot selskapets oppfølging og styring av elektriske anlegg på Goliatfeltet i Barentshavet.

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Eni etterlever tekniske, operasjonelle og organisatoriske regelverkskrav for elektriske anlegg på Goliat FPSO.

Tilsynet var en oppfølging etter tidligere tilsyn med Eni om elsikkerhet og ansvarshavende for de elektriske anleggene på Goliat med rapport datert 31. oktober 2017 og tilhørende pålegg.

Resultat
Vårt inntrykk er at pålegg gitt etter tidligere tilsyn med Goliat FPSO har hatt effekt. For eksempel er selskapets arbeid med oppfølging av Ex-motorer forbedret, og selskapet har arbeidet med ytterligere forbedringer knyttet til opplæring og prosedyrer for elektrodisiplinen.

Samtidig ser vi utfordringer med hvordan selskapet arbeider for å ivareta helheten i tidligere påpekte problemstillinger. Et eksempel på dette er opplæring for enkelte funksjoner innenfor elektro, instrument og telekommunikasjon (EIT)-området.

Det avdekkes fremdeles feil og mangler som sammen med omfanget av utestående vedlikehold, gir utfordringer knyttet til håndtering av enkeltvis og samlet risiko på innretningen.

Avvikshåndteringen dokumenteres enkeltvis i Synergi. Verifiseringen av at kompenserende tiltak er implementert i praksis, var mangelfull. I tilsynet redegjorde selskapet ikke i hvilken grad konsekvensene av avvikene samlet sett innvirker på det overordnede risikobildet om bord.

Det er et relativt stort omfang utestående arbeid knyttet til fagområdene elektro og instrument. Dette omfatter både utbedringer og vedlikeholdsetterslep. Bemanningen er styrket for å bedre situasjonen og det er planer for ytterligere styrking både på innretningen og i landorganisasjonen.

Tilsynet avdekket tekniske feil og mangler ved sentrale barriereelementer og oppfølgingen av disse i vedlikeholdsstyringssystemet SAP.

Våre observasjoner fra dette tilsynet viser at det fremdeles eksisterer feil og mangler som, inntil de er korrigert, representerer en usikkerhet som gi et negativt bidrag til risikobildet for Goliat FPSO.

Vi har i etterkant av tilsynet hatt møte med Eni. Møtet ble holdt 14. november 2018. Her presenterte Eni forhold knyttet til sin styring av storulykkerisiko, og tiltak som allerede er iverksatt for å korrigere avvik knyttet til brannspjeld (jf. punkt 5.1.1 i tilsynsrapporten).

Avvik og forbedringspunkt
I tilsynet ble det identifisert avvik innenfor følgende områder (nummereringen henviser til rapporten):

 • Brannspjeld (5.1.1)
 • Nødavstengingssystem (5.1.2)
 • Nødkraft – avbruddsfri strømforsyning (5.1.3)
 • Nødbelysning (5.1.4)
 • Sikkerhetssystemer, overvåkning og kontroll (5.1.5)
 • Elektriske installasjoner (5.1.6)
 • Opplæring, organisering og driftsprosedyrer (5.1.7)
 • Vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr og funksjoner (5.1.8)
 • Evakuering fra rom med høypenningsinstallasjoner (5.1.9)
 • Avviksbehandling (5.1.10)
 • Risiko og barrierestyring (5.1.11)

Det ble videre identifisert ett forbedringspunkt. Dette omhandler tilgjengelighet på elektrisk kraft i nødhospital.

Varsel om pålegg
Tilsynet vårt viser at det er forbedringer på flere områder på Goliat FPSO sammenlignet med tidligere tilstand. Det er likevel avdekket mangler ved sentrale elementer knyttet til styring av risiko og barrierer, jf. punkt 5.1.11 i tilsynsrapporten.

På bakgrunn av dette varsler vi derfor pålegg til Eni.

Pålegget er knyttet til Enis oppfølging av teknisk tilstand for sikkerhetskritiske barrierer og utestående sikkerhetskritisk arbeid.

Følgende pålegg varsles:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, pålegger vi Eni Norge å:

    Utarbeide en realistisk og forpliktende plan for å ferdigstille utestående sikkerhetskritisk arbeid. Dette innebærer også å ferdigstille status for teknisk tilstand på sikkerhetskritiske barrierer.

Fristen for å etterkomme pålegget er 1.3.2019. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Gjennomgang og verifikasjon
Rapporten inneholder flere avvik enn det som er grunnlag for varsel om pålegg. Vi har bedt Eni innen 15. januar redegjøre for oss hvordan de andre avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av forbedringspunktet som ble observert.

Etter at vi har mottatt svar fra Eni vil vi ta initiativ til et møte med selskapet for å gjennomgå og verifisere de ulike tilbakemeldingene. Møtet vil bli holdt senest 20. februar 2019.

 

Hva er forskjellen på et "pålegg" og et "varsel om pålegg"?
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, sender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det blir fattet et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95