Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med elektriske anlegg på Valhall

Ptil førte 10.-13.1.2012 tilsyn med BP Norge AS (BP) og elektriske anlegg på Valhall. På bakgrunn av de funnene som ble gjort i tilsynet har Ptil nå gitt BP varsel om pålegg.


Tilsynsaktiviteten var knyttet til operatørens arbeid med å sikre etterlevelse av petroleumsregelverkets krav til elektriske anlegg. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med møte og samtaler med driftspersonell, verifikasjoner i anlegget offshore og funksjonstester av sikkerhetssystemer.

Tilsynet la spesielt vekt på de deler av selskapets styringssystem som omfatter ansvarshavende for elektriske anlegg sin rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg.
Det ble avdekket et alvorlig avvik knyttet til mangelfull nødkraftforsyning. Det ble videre identifisert to avvik og tre forbedringspunkter.

På bakgrunn av dette har Ptil varslet BP følgende pålegg:
Med hjemmel innretningsforskriften § 38 om nødkraft og nødbelysning, andre ledd, pålegges BP Norge AS å innfri krav om at nødkraft skal være tilgjengelig på nødtavlen etter bortfall av hovedkraft slik at driftsproblemer for nødkraftforbrukerne ikke oppstår, jf. rapportens kapittel 5.1.1.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 9.3.2012. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064