Gå til hovedinnhold

Tilsynsserie: Tilsyn med varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten – Transocean Offshore Ltd

Petroleumstilsynet (Ptil) og Arbeidstilsynet har i samarbeid ført tilsyn med Transoceans rutiner for håndtering av varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.


Tilsynet er en del av en tilsynsserie med 20 selskap hvor Ptil og Arbeidstilsynet har ført tilsyn med etterlevelse av arbeidsmiljølovens § 2 A-3 om plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling.

Bakgrunn
Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidstakere kan gjennom arbeidsforholdet bli kjent med forhold som er eller kan være i strid med

  • lover og regler
  • virksomhetens retningslinjer
  • alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere og innleide rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold i egen virksomhet. Loven gir også innleid arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.

Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for varsling om kritikkverdige forhold. Rettigheten skal bidra til å styrke ansattes reelle ytringsfrihet i arbeidslivet.

Resultat
Vi har mottatt kopi av «Legal compliance and ethics policies and requirements» (LCE) utstedt
på selskapsnivå og Integritetskode.
Transocean beskriver framgangsmåte for varsling og opplyser at arbeidstakerne årlig har
interaktiv gjennomgang av LCE-moduler. For ansatte på land blir enkelte av modulene
gjennomgått i allmøter på land. Det er oppslag på innretningene og kontorfasilitetene om LCE
hjelpelinje. Det fremgår av svaret at arbeidstakerne ikke har vært involvert i utforming av
gjeldende varslingsrutine.

Tilsynet har påvist ett avvik knyttet til manglende arbeidstakermedvirkning i utformingen av
rutinene. 

Resultatene i denne tilsynsserien vil bli oppsummert i en rapport og publiseres på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77