Gå til hovedinnhold

Tilsynsserie: Tilsyn med varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten - Floatel International AB (Floatel)

Petroleumstilsynet (Ptil) og Arbeidstilsynet har i samarbeid ført tilsyn med Floatel sine rutiner for håndtering av varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.


Tilsynet er en del av en tilsynsserie med 20 selskap hvor Ptil og Arbeidstilsynet har ført tilsyn med etterlevelse av arbeidsmiljølovens § 2 A-3 om plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling.

Bakgrunn
Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidstakere kan gjennom arbeidsforholdet bli kjent med forhold som er eller kan være i strid med

  • lover og regler
  • virksomhetens retningslinjer
  • alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere og innleide rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold i egen virksomhet. Loven gir også innleid arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.

Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for varsling om kritikkverdige forhold. Rettigheten skal bidra til å styrke ansattes reelle ytringsfrihet i arbeidslivet.

Resultat
Vi har ikke mottatt kopi av Floatel sine rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, kun beskrivelse av enkelte elementer som skal ivareta arbeidstakernes mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold. Det vurderes som denne beskrivelsen har flere mangler.

Svaret beskriver hvordan Floatel gjør sine rutiner kjent for de ansatte.

Floatel har ikke beskrevet hvordan arbeidstakermedvirkning er ivaretatt i utarbeidelse av de ulike elementene som er beskrevet.

Tilsynet har avdekket to avvik:

  • Mangler ved rutinene.
  • Manglende arbeidstakermedvirkning i utarbeidelse av rutinene.

Resultatene i denne tilsynsserien vil bli oppsummert i en rapport og publiseres på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77