Gå til hovedinnhold

Tilsynsserie: Tilsyn med varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten – Esso Norge AS (Esso)

Petroleumstilsynet (Ptil) og Arbeidstilsynet har i samarbeid ført tilsyn med Esso sine rutiner for håndtering av varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.


Tilsynet er en del av en tilsynsserie med 20 selskap hvor Ptil og Arbeidstilsynet har ført tilsyn med etterlevelse av arbeidsmiljølovens § 2 A-3 om plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling.

Bakgrunn
Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidstakere kan gjennom arbeidsforholdet bli kjent med forhold som er eller kan være i strid med

  • lover og regler
  • virksomhetens retningslinjer
  • alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere og innleide rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold i egen virksomhet. Loven gir også innleid arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.

Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for varsling om kritikkverdige forhold. Rettigheten skal bidra til å styrke ansattes reelle ytringsfrihet i arbeidslivet.

Resultat

Vi har fått tilsendt utdrag fra selskapets personalhåndbok som dekker «Åpen kommunikasjon i arbeidsforhold» og «Trakassering på arbeidsplassen». I tillegg har vi mottatt utdrag fra «Verneinstruks A&B – Vernefilosofi og Verneregler». Disse er tilgjengelige for de ansatte gjennom virksomhetens personalhåndbok. Det tilsendte materialet kan imidlertid ikke anses som fullstendig beskrivelse av rutiner for varsling og mottak, håndtering og oppfølging av varsling.

Tilsynet avdekket følgende avvik:

  • Mangler ved rutiner for varsling

Resultatene i denne tilsynsserien vil bli oppsummert i en rapport og publiseres på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77