Gå til hovedinnhold

Tilsynsserie: Tilsyn med varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten - Coor Service Management

Petroleumstilsynet (Ptil) og Arbeidstilsynet har i samarbeid ført tilsyn med Coor Service Management sine rutiner for håndtering av varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.


Tilsynet er en del av en tilsynsserie med 20 selskap hvor Ptil og Arbeidstilsynet har ført tilsyn med etterlevelse av arbeidsmiljølovens § 2 A-3 om plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling.
 
Bakgrunn
Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidstakere kan gjennom arbeidsforholdet bli kjent med forhold som er eller kan være i strid med 
lover og regler
virksomhetens retningslinjer
alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt
 
Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere og innleide rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold i egen virksomhet. Loven gir også innleid arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier. 
 
Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for varsling om kritikkverdige forhold. Rettigheten skal bidra til å styrke ansattes reelle ytringsfrihet i arbeidslivet. 
 
Resultat
Vi har mottatt kopi av virksomhetens rutine for varsling av kritikkverdige forhold. Coor Service Management beskriver i sitt svar hvordan rutinen er gjort kjent for de ansatte. Det vurderes som at varslingsrutinen har ett forbedringspunkt vedrørende arbeidstakermedvirkning.
 
Resultatene i denne tilsynsserien vil bli oppsummert i en rapport og publiseres på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77