Gå til hovedinnhold

Tilsynsserie: Tilsyn med varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten – Aker BP ASA (Aker BP)

Petroleumstilsynet (Ptil) og Arbeidstilsynet har i samarbeid ført tilsyn Aker BP sine rutiner for håndtering av varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.


Tilsynet er en del av en tilsynsserie med 20 selskap hvor Ptil og Arbeidstilsynet har ført tilsyn med etterlevelse av arbeidsmiljølovens § 2 A-3 om plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling.

Bakgrunn
Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Arbeidstakere kan gjennom arbeidsforholdet bli kjent med forhold som er eller kan være i strid med

  • lover og regler
  • virksomhetens retningslinjer
  • alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere og innleide rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold i egen virksomhet. Loven gir også innleid arbeidstaker rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til innleier.

Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, utarbeide rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for varsling om kritikkverdige forhold. Rettigheten skal bidra til å styrke ansattes reelle ytringsfrihet i arbeidslivet.

Resultat
Vi har mottatt kopi av Aker BP sin informasjon om varsling som ligger på selskapets intranett «Varsling av kritikkverdige forhold» og framsiden av et skjema som viser inngangen til muligheten for å varsle til 3.part. Dokumentasjonen Aker BP har sendt viser ikke fullstendig framgangsmåte for varsling eller for mottak, behandling og oppfølging av varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.
Selskapet har ikke utarbeidet de foreliggende rutinene i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Tilsynet avdekket følgende avvik:

  • Manglende medvirkning i utarbeidelse av rutiner.

Tilsynet påviste følgende forbedringspunkt:

  • Mangler ved rutiner for varsling

Resultatene i denne tilsynsserien vil bli oppsummert i en rapport og publiseres på ptil.no.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77