Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Wintershall - Elektriske anlegg og ansvarshavende for elektriske anlegg Brage

Ptil førte i perioden 13.4. - 22.4.2016 tilsyn med Wintershall Norge ASA (Wintershall) sitt arbeid med å sikre etterlevelse av regelverks krav til elektriske anlegg.


Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med hvordan selskapet etterlever regelverkskrav ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Tilsynet la særlig vekt på hvordan Wintershall arbeider med elektriske anlegg og de deler av selskapets styringssystem som omfatter ansvarshavende for elektriske anlegg sin rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg.

Resultat
Det ble identifisert fem avvik knyttet til:

  • Arbeid i og drift av elektriske anlegg
  • Det elektriske anlegget - tekniske forhold
  • Elektrotekniske systemanalyser
  • Nødbelysning
  • Vedlikeholdsstyring

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Midlertidig utstyr
  • Varmekabelinstallasjoner
  • Avviksbehandling

Wintershall har fått frist til 22. juni 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.
 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95