Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikeholdsstyring, konstruksjonssikkerhet og beredskap - Embla 2/7-D

Ptil gjennomførte 15. - 17. januar 2013 tilsyn med vedlikeholdsstyring, konstruksjonssikkerhet og beredskap på innretningen Embla 2/7-D.


Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er søknad fra operatørselskapet ConocoPhillips om levetidsforlengelse for Embla 2/7-D frem til 2028.

En av Ptil sine hovedprioriteringer i 2013 er knyttet til oppfølging av barrierer. I dette ligger
det at operatøren skal ha etablert barrierer, sette ytelseskrav til disse og ha oppfølging av disse i et livsløpsperspektiv. Sikkerhetskritiske barrierer skal ivaretas og vedlikeholdes på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.

Mål
Målet med tilsynet er å føre tilsyn med at regelverksbestemmelser blir oppfylt, jamfør styringsforskriften § 5 om barrierer og aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold.

Formålet med tilsynet var også å få et inntrykk av innretningen tilstand som referanse til behandlingen av søknad om levetidsforlengelse.

Resultat
ConocoPhillips ga en orientering om innretningsspesifikk vedlikeholdsstyring, vurdering av teknisk tilstand og vedlikeholdseffektivitet i lys av levetidsforlengelse, vedlikehold og monitorering av struktur (understell og topside) og kompetansekrav til personell som utfører vedlikehold på Embla 2/7-D.

Ved gjennomgang av styringssystem, utstyr og tekniske løsninger på innretningen, ble det ikke avdekket avvik, men seks forbedringspunkter. Disse var knyttet til skilting og merking av rømningsveier, merking av utstyr, oppfølging av interne revisjonsrapporter, orden og renhold inneområder, orden og renhold uteområder og midlertidig utstyr.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77