Gå til hovedinnhold

Tilsyn med vedlikehold av sikkerhetskritiske utstyr på Slagentangen

Ptil førte i perioden 9.-11. februar 2016 storulykketilsyn og tilsyn med vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr ved raffineriet på Slagentangen.


Målet med oppgavene var å følge opp at Esso Norge AS (Esso) ivaretar kravene i forskriftene og egne prosedyrer. Vi så spesielt på virksomhetens arbeid med eksplosjonsvern, system for styring av vedlikehold, konsekvensvurdering av etterslep og utestående vedlikehold og barrierestyring.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Samlet oversikt over risiko
  • Erfaringsoverføring, SJA
  • samlet status for og oppfølging av vedlikehold

Esso har fått frist til 22. april 2016 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkter vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77