Gå til hovedinnhold

Tilsyn med utmattingsanalyser og inspeksjonsplanlegging – Petrojarl 1

Ptil har ført tilsyn med Teekay Petrojarl Production AS (Teekay) knyttet til utmattingsanalyser og analyser av pålitelighetsbasert inspeksjonsplanlegging av bærende konstruksjoner og maritime systemer på Petrojarl 1-innretningen.


Tilsynet ble gjennomført 4. juni samt 27. og 28. september 2010 i lokalene til Det Norske Veritas (DNV) på Høvik.

Bakgrunn
Bakgrunn for tilsynet er at Petroleumstilsynet ved utstedelse av samsvarsuttalelsen for Petrojarl 1 har stilt som vilkår at en skulle utarbeide nye oppdaterte utmattingsanalyser for innretningen. Vilkåret ble satt med bakgrunn i at det gjennom årene har vært en god del sprekker i skroget. Vilkåret lød:

”Dersom Petrojarl 1 skal foreta hovedklassing til havs skal innretningen dokumenteres i samsvar med DNV-OS-C102 appendix A. Utmattingsanalysene skal være i samsvar med DNV-OS-C101 Section 6 A205 tabell A1 og DNV-RP-C203.”

Ptil har fulgt opp arbeidet med de nye analysene gjennom statusmøter, og gjorde nå også tilsyn for også å gjøre en mer detaljert gjennomgang av analysene. Det ble gjort ved å stille spørsmål om hvordan analysene ble gjort og ved å gjøre noen stikkprøver i analysene.

Mål
Målet med tilsynet var å se til at dokumentasjonen for utmattingsanalysene var i samsvar med vilkåret og regelverket for denne type analyser. Ptil gjennomgikk på stikkprøvebasis dokumentasjon knyttet til analyser av laster, lastvirkninger, utmattingskapasitet og bruken av pålitelighetsmetoder.

Resultat
Analysene som er utført er store og kompliserte. Det er i slike analyser svært mye som må gjøres riktig eller på en konservativ måte. Ptils inntrykk var at omfanget av feil var lite. Det ble heller ikke avdekket brudd på vilkåret eller på forskriftsbestemmelser.

Ptil har likevel noen forslag til forbedringspunkter knyttet til bruk av sjekklister, toleransekrav under bygging og som forutsetninger for analysene, bølgelaster på slingrekjøl og i turret, analyser av risikobasert inspeksjon og kontroll på bruken av versjoner av programvare.

Forbedringspunkter
Tilsynet identifiserte forbedringspunkt på følgende områder:

  • Sjekklister
  • Toleransekrav under bygging og som forutsetninger for analysene
  • Bølgelaster på slingrekjøl og i turret
  • Analyser av risikobasert inspeksjon (RBI)
  • Kontroll på bruken av versjoner av programvare
     

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77