Gå til hovedinnhold

Tilsyn med tekniske og operasjonelle barrierer – Goliat FPSO

Ptil førte i perioden 15.-22.3.2012 tilsyn med Eni Norge AS' etterlevelse av krav til etablering og implementering av tekniske og operasjonelle barrierer i Goliat-utbyggingen.


Barrierer er en av Ptils fire hovedprioriteringer 2012. Erfaring viser at aktørene i varierende grad har implementert regelverkets krav til barrierer.

Robustgjøring av barrierer i de ulike faser i et anleggs livssyklus har utviklet seg i forskjellig retning og har forskjellig modenhet. Svikt og svekkelser i et eller flere barriereelementers ytelse er en gjennomgående årsaksfaktor ved hendelser. Dette krever større oppmerksomhet og tettere oppfølging både fra aktørene og myndighetene for å sikre kontinuerlig forbedring.

Tilsynet var en oppfølging og videreføring av Ptils tidligere gjennomførte barrieretilsyn med Goliat FPSO innenfor fagområdet prosessintegritet i 2010 og 2011.

Observasjoner fra tidligere tilsyn med Goliat-prosjektet viser at det er behov for videre oppfølging.

Mål
Formålet med tilsynsaktiviteten var å følge opp hvordan Eni sikrer etterlevelse av krav til etablering og implementering av tekniske og operasjonelle barrierer i utbyggingsprosjektet.

Ptil la spesiell vekt på hvordan Eni i samarbeid med byggeverftet Hyundai Heavy Industries (HHI) sikrer bedre forståelse av:

 • samspillet mellom operatør, utbyggingsprosjekt, leverandører og driftsforberedelser
 • sammenhengen mellom den kvantitative risikoanalysen, dimensjonerende ulykkeslaster, designlaster, sikkerhetsstrategier og barriereelementenes ytelseskrav i et livsløpsperspektiv

Resultat
Resultatene bygger på ENIs styrende dokumenter, presentasjoner og samtaler med nøkkelpersonell samt verifikasjoner knyttet til utvalgte tema. Tilsynet var godt tilrettelagt og både presentasjoner og samtaler viste stor grad av åpenhet.

Det ble identifisert avvik knyttet til følgende områder:

 • Barrierestyring
 • Risikoreduksjon
 • Prosessikringssystem
 • Kvalifisering og bruk av ny teknologi

Videre ble det identifisert forbedringspunkt på områdene:

 • Kvantitativ risikoanalyse - formål, anvendelse, begrepsbruk og tidsriktig oppdatering i prosjekteringsfasen
 • Implementering og verifisering av ”Safety Integrity Level”-krav (SIL-krav)
 • Gassutslippssystem - dokumentasjon av valgt løsning
 • Ytelseskrav til nødavstengningsventilene
 • ”Cargo pump room” - gasspredingsanalyser basert på mekanisk ventilasjon og potensielle gasslekkasjer
 • ATEX implementering - ikke elektrisk utstyr
 • Nødgeneratorenheten - uavhengighet og sårbarhet
   

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77