Gå til hovedinnhold

Tilsyn med teknisk sikkerhet på Norne

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 28.5 - 2.7.2010 tilsyn med teknisk sikkerhet i Statoil, med verifikasjon på Norne-innretningen.


Denne tilsynsaktiviteten er forankret i Ptils hovedprioritering om å føre tilsyn med at tekniske og operasjonelle barrierer blir ivaretatt på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.

Formålet med tilsynet var å se til at de ulike organisasjonsenhetene i Statoil styrer og følger opp teknisk integritet, kapasitet og kompetanse innen drift og vedlikehold av Norne. Statoil har etablert et eget program for oppfølging av teknisk tilstand av sikkerhetssystemene (TTS). Selskapets oppfølging av egne funn gjennom TTS stod sentralt i vårt tilsyn.

Resultat
Hovedinntrykket er at integriteten av tekniske barrierer på Norne-innretningen blir opprettholdt gjennom TTS, operasjonsplan og arbeidstillatelsessystem. Det er lite etterslep i vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr. Det synes å være god klarhet i roller og ansvar for oppfølging av TTS, og god kontakt på tvers i organisasjonen.

Tilsynet påviste ett avvik knyttet til automatisk stenging av nødgenerator ved detektert gass i luftinntaket.

Videre ble det påvist et forbedringspunkt knyttet til manglende dokumentasjon på at kabelgjennomføringer i brannskiller ikke svekker skillene.

 

Begrepene "avvik" og "forbedringspunkt"
I denne sammenhengen er begrepet avvik knyttet til et observert forhold hvor vi mener å ha påvist brudd på krav i regelverket. Et forbedringspunkt er et forhold hvor vi ser mangler, men uten at det kan påvises brudd på regelverket.

Thor Gunnar Dahle, Sjefingeniør;
E-post: thor.dahle@ptil.no | 51 87 61 96