Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av vedlikehold på Brage

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 14.6. – 17.6.2011 tilsyn medstyring av vedlikehold på Brage.


Bakgrunn
I vårt tilsyn i 2010 fikk vi i flere møter presentert status for vedlikeholdsstyring i Statoil UPN og utfordringer knyttet til dette. Det fremkom at Statoil UPN har utfordringer med blant annet håndtering av en stor mengde utestående vedlikehold, etterslep, kapasitet og kompetanse.

Vi fikk også presentert pågående og planlagte prosesser for å forbedre selskapets vedlikeholdsstyring.

Ptil har i 2011 valgt å følge opp vedlikeholdsstyring i Statoil UPN gjennom ulike vedlikeholdsaktiviteter. Denne tilsynsaktiviteten er en del av den samlede oppfølgingen.

Brage ble installert i 1993 med 20 års planlagt levetid. Innretningen driver haleproduksjon, har stor boreaktivitet og er nå inne i en prosess for å vurdere muligheten for forlenget levetid.

Mål
Målet med aktiviteten var å vurdere aspekter ved styringen av vedlikeholdet på Brage i forhold til Statoils egne krav og myndighetskrav. I dette inngikk å se til at rammene som organisasjonen og operativt personell arbeider under, gir rom for å ivareta disse kravene, herunder: 

  • Forholdet mellom oppgavers omfang og organisasjonens/personellets kapasitet og kompetanse
  • Forholdet mellom roller, ansvar, krav og tilgjengelige ressurser
  • Samhandling mellom hav- og landenheter i styring og gjennomføring av de ulike typer vedlikehold 

Hensikten var å se til at det er foretatt en vurdering fra selskapets side av at forutsetninger er på plass for det som styres og gjennomføres av vedlikehold.

Resultat
Ptil har fått presentert at Brage er inne i en periode som innebærer et betydelig strategiskifte. Innretningen var planlagt å stenge ned i 2005, men Statoil har planer om å forlenge levetiden til minst 2025.

Denne strategiendringen gjør at organisasjonen opplever utfordringer knyttet blant annet til kostnadsstyring, kapasitet, ressurser og vedlikehold, for at hensynet til sikkerhet og driftsresultat skal ivaretas på en tilfredsstillende måte. 

I tilsynsaktiviteten har vi sett et positivt engasjement på alle nivå i Brages organisasjon med hensyn til at situasjonen med forlenget levetid med tilhørende utfordringer, skal håndteres med nødvendige tiltak og programmer.

Vi har også fått inntrykk av at Brages ledelse og utførende personell har et omforent bilde av de forhold ved risiko som krever mest oppmerksomhet fremover.

Vi har inntrykk av at Brages ledelse er opptatt av at effektivitets- og kostnadsutfordringer ikke skal få betydning for sikkerheten; potensielle situasjoner med opplevde målkonflikter på operativt nivå skal forhindres gjennom å tilrettelegge for prosesser som skal sikre nødvendig tid og involvering av ressurser i gjennomføring av ulike oppgaver.

I denne sammenheng merket vi oss at innføringen av A-standard handlingsmønster opplevdes som positivt, både blant ledere og i det operative miljøet på innretningen, gjennom at det kan bidra til nøyere planlegging, bedre involvering og økt risikoforståelse.

Tilsynsaktiviteten har påvist to avvik knyttet til: 

  • Oppfølging av utstyr med feil
  • Vurdering av samlet risiko 

Videre ble det avdekket fire forhold med potensial for forbedring knyttet til: 

  • Roller og ansvar
  • Arbeidsprosesser og styringsverktøy
  • Oppfølging
  • Merking av sikkerhetskritisk utstyr

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064