Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av vedlikehold i Island Offshore

Tilsyn: I perioden 8.-10.12.2009 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Island Offshore (IO), deriblant med bruken av økonomiske erfaringsdata i denne sammenhengen.


Vi merket oss at det var satt i gang prosesser knyttet til forbedring og optimalisering av selskapets vedlikeholdsstyring.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten kapittel 4.12.2 sier blant annet følgende om styring av vedlikehold:

”Myndighetene mener det er nødvendig å videreutvikle styringsmodeller for drift og vedlikehold i samarbeid med næringen, for å sikre et felles løft for å styrke kvaliteten av vedlikeholdet i petroleumsvirksomheten gjennom blant annet videreutvikling av metoder og teknologier, kompetanseheving og forskning.”

Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten påpeker i kapittel 5.4 at mangelfullt vedlikehold kan øke risikoen for storulykker, skader og uhell, og meldingen refererer til en heller omfattende gjennomgang av tilsynsrapporter som viser et relativt stort innslag av avvik fra regelverket. Blant annet mangler ved prioriteringen av vedlikehold, vurdering av kritiske forhold, oppfølging av midlertidig utstyr, utilfredsstillende dokumentasjon og utestående vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr. I noen tilfeller var heller ikke kompetansen i vedlikeholdsstyring tilstrekkelig.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å

 • undersøke om IO utfører klassifisering av utstyr i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold,
 • vurdere IOs bruk av denne klassifiseringen i styringen av vedlikeholdet,
 • undersøke i hvilken grad økonomiske erfaringsdata/kvalitetskostnader ved feil vedlikehold registreres og benyttes til å forbedre vedlikeholdsstyringen,
 • undersøke analysegrunnlaget for vedlikeholdsbeslutninger.

Resultat av tilsynet
Resultatene bygger på presentasjonen av elementer i IOs styringssystemer og samtaler med utvalgt personell, først og fremst prosesseierne av vedlikeholdet, med påfølgende verifisering av styrende dokumenter og systemer for utføring av vedlikehold på selskapets innretninger i Norge som har samsvarsuttalelse (SUT).

Konklusjonen etter tilsynet er at IO ikke oppfyller alle kravene i regelverket til vedlikeholdsstyring. Det skal også nevnes at dette i stor grad er sammenfallende med funn og konklusjoner i en Statoilrapport fra 17.2.09, bedt om og overlevert oss under tilsynet, jamfør kapittel 7 om dokumenter.

En del av observasjonene våre er karakterisert som avvik, jamfør kategoriseringen i kapittel 5, og gruppert under følgende hovedområder:

 • Merking og klassifisering av systemer og utstyr
 • Dokumentering av den klassifiseringen som er utført
 • Bruk av klassifisering som grunnlag for valg og prioritering av vedlikehold
 • Vedlikeholdseffektivitet
 • Identifisering av avvik og unntakssøknader
 • Oppfølging av entreprenører
 • Styrende dokumenter.

I tillegg observerte vi et forbedringspunkt.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Journal 2009/1122

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |