Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av vedlikehold i Aker Well Service AS

Tilsyn: I perioden 17.-18.2.2010 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Aker Well Service (AWS). Vi identifiserte syv avvik fra regelverkskrav, men merket oss at det var satt i gang prosesser knyttet til forbedringer av selskapets vedlikeholdsstyring.


Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten kapittel 4.12.2 sier blant annet følgende om styring av vedlikehold:

”Myndighetene mener det er nødvendig å videreutvikle styringsmodeller for drift og vedlikehold i samarbeid med næringen, for å sikre et felles løft for å styrke kvaliteten av vedlikeholdet i petroleumsvirksomheten gjennom blant annet videreutvikling av metoder og teknologier, kompetanseheving og forskning.”

Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten påpeker i kapittel 5.4 at mangelfullt vedlikehold kan øke risikoen for storulykker, skader og uhell, og meldingen refererer til en heller omfattende gjennomgang av tilsynsrapporter som viser et relativt stort innslag av avvik fra regelverket.

Blant annet mangler ved prioriteringen av vedlikehold, vurdering av kritiske forhold, oppfølging av midlertidig utstyr, utilfredsstillende dokumentasjon og utestående vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr.

I noen tilfeller var heller ikke kompetansen i vedlikeholdsstyring tilstrekkelig.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å

  • undersøke om AWS utfører klassifisering av utstyr i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold
  • vurdere AWS’ bruk av denne klassifiseringen i styringen av vedlikeholdet
  • undersøke analysegrunnlaget for vedlikeholdsbeslutninger

Resultat av tilsynet
Resultatene bygger på presentasjonen av elementer i AWS’ styringssystemer og samtaler med utvalgt personell, først og fremst prosesseierne av vedlikeholdet, med påfølgende verifisering av styrende dokumenter og systemer for utføring av vedlikehold på selskapets innretninger i Norge.

AWS oppfyller ikke alle kravene i regelverket til vedlikeholdsstyring.

En del av observasjonene våre er karakterisert som avvik, jamfør kategoriseringen i kapittel 5, og gruppert under følgende hovedområder:

  • Merking og klassifisering av systemer utstyr
  • Dokumentering av den klassifiseringen som er utført
  • Bruk av klassifisering som grunnlag for valg og prioritering av vedlikehold
  • Vedlikeholdsprogram
  • Vedlikeholdsstatus
  • Vedlikeholdseffektivitet
  • Styrende dokumenter

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Journal 2010/72

 

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |