Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av storulykkesrisiko og håndtering av barrierer - Transocean

Ptil førte i perioden 1. – 4.11.2010 tilsyn med Transocean Offshore Ltd (Transocean) sin styring av storulykkesrisiko og håndtering av barrierer.


Denne tilsynsaktiviteten var knyttet til to av Ptils hovedprioriteringer for 2010:

  • Ledelse og storulykkesrisiko
  • Tekniske og operasjonelle barrierer

Les mer om Ptils hovedprioriteringer

 

Tilsynsaktiviteten ble innledet med et heldags oppstartsmøte med ledelsen på land 21.10.2010 og fulgt opp med verifikasjon om bord på innretningen Transocean Leader 1.-4.11.2010

Ptil fikk i åpningsmøtet på land en gjennomgang av selskapsledelsens forståelse av strategier og prinsipper som ligger til grunn for utforming, bruk og vedlikehold av barrierer. Ledelsens roller og de tiltak som skal sikre risikoforståelse knyttet til storulykker ble presentert.

Transocean er i ferd med å implementere en ”Bow-tie” metodikk (sløyfediagrammer) som illustrerer faresituasjoner og sannsynlighetsreduserende barrierer på en side, og konsekvensreduserende barrierer etter hendelser på den andre siden.

På innretningen Transocean Leader verifiserte Ptil Transoceans styring av og kunnskap om storulykkesrisiko ved å gjennomgå to storulykkesscenarier i form av ”table-top”- øvelser knyttet til innretningens definerte fare- og ulykkessituasjoner.

Videre foregikk verifikasjonen gjennom intervjuer, gjennomgang av beredskapsplan og annen dokumentasjon. Risikoforhold knyttet til brønnaktiviteter, brann og eksplosjonsfare og håndtering av beredskap etter alvorlige hendelser ble prioritert.

Det ble også gjennomført en befaring på innretningen. I en øvelse hvor hele beredskaps-organisasjonen deltok, ble det øvd på et storulykkesscenario. Et møte med vernetjenesten ble også gjennomført.

Tilsynsaktiviteten ble godt tilrettelagt av Transocean.

Bakgrunn
Denne tilsynsaktiviteten var knyttet til to av Ptils hovedprioriteringer for 2010:

Transocean Leader er en halvt nedsenkbar boreinnretning bygget i 1986. Transocean fikk samsvarsuttalelse (SUT) for innretningen i 2004.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å evaluere selskapets forståelse, kunnskap og kompetanse relatert til storulykkesrisiko og barrieretenking både i ledelsen og hos medarbeidere. Videre ville vi evaluere strategier og prinsipper for styring, utforming, bruk og vedlikehold av barrierer – særlig med tanke på storulykkesscenarier.

Resultat
Transoceans hovedledelse har definert hvilke DFUer som primært kan utløse storulykker. Det foreligger imidlertid ikke en fullstendig oversikt over de tilhørende operasjonelle og organisatoriske barrieresystemer, og selskapet mangler en systematisk tilnærming på området.

Innføringen av ”bow-tie”-metodikken skal ivareta og visualisere sammenhengen mellom faresituasjoner og barrierer. Ptil ser metodikken som et nyttig verktøy som har et godt potensial for å bli praktisk anvendbart gjennom videre utvikling i selskapet. Metodikken er nylig innført, og ennå ikke utarbeidet for alle storulykkesscenarioer.

Ptil fant lite kjennskap til bow-tie metodikken og kunnskap om hvordan denne metodikken var tenkt benyttet blant personellet om bord på Transocean Leader. Ptil fant varierende kunnskap om og forståelse av hvilke DFUer som har storulykkespotensial. Det var ikke tydelig for tilsynslaget at trening og øvelser omkring storulykkesrisiko var gitt spesiell oppmerksomhet.

Det ble identifisert seks avvik og åtte forbedringspunkter under tilsynet.

Styring av storulykkesrisiko

Andre forhold

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77