Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko på Eldfisk B og Ekofisk K

Ptil har ført tilsyn med styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko i grensesnitt mellom ConocoPhillips Norge AS (CoPNo), boreentreprenør Archer AS (Archer) og bore- og brønnserviceselskap.


Målet med tilsynet var å vurdere hvordan CoPNo, gjennom utforming av rammebetingelser og oppfølging av entreprenører, legger til rette for forsvarlige bore- og brønnoperasjoner og bidrar til at sikkerhets -og arbeidsmiljørisiko reduseres.

Videre var målet å vurdere hvordan entreprenørene ivaretar sitt ansvar for styring av sikkerhet og arbeidsmiljø innenfor rammene som er etablert mellom operatør og entreprenør. Kontrakter og kontraktsoppfølging utgjør en vesentlig del av rammebetingelser og ble derfor særlig vektlagt.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til trykk-kontrollutstyr.

Videre ble det identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:

  • Vernetjenesten på Eldfisk B
  • Merking av utstyr
  • Trening og øvelser
  • Kommunikasjon mellom land og hav
  • Boreslamshåndtering

ConocoPhillips Norge AS har fått frist til 10. mai 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95