Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av kjemisk arbeidsmiljø på Ekofisk J

Ptil førte 19.4 – 28.4 2016 tilsyn med ConocoPhillips' (CoPSAS) styring av kjemisk arbeidsmiljø på prosessanlegget Ekofisk J.


Målet for aktiviteten var å vurdere CoPSAS' kompetanse og ressurser for å sikre selskapets styring av kjemisk arbeidsmiljø på Ekofisk J. Videre ville vi se om styringen var i samsvar med regelverket med hensyn til styrende dokumentasjon og etterlevelse innenfor fagområdet.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik i dette tilsynet.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Register over eksponerte arbeidstakere
  • Kartlegging av benzen fra avluftingsventiler

ConocoPhillips har fått frist til 16. juni 2016 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77