Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av beredskap og konstruksjonssikkerhet på Statfjord A

Petroleumstilsynet gjennomførte 26. oktober til 4.november 2015 tilsyn med Statoil sin styring av beredskap og konstruksjonssikkerhet på Statfjord A.


Målet med tilsynet var å vurdere Statoils ledelse av beredskap og konstruksjonssikkerhet på Statfjord A. Tilsynet rettet seg mot Statoil sitt arbeid for ivaretakelse av antakelser, forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen for Statfjord A og at disse blir kommunisert ut til beredskapsorganisasjonen.

Innenfor konstruksjonssikkerhet var målet med aktiviteten å verifisere Statoils egne krav og bruk av standarder vedrørende kriterier for valg av designverdier for kollisjon, samt Statoil sin vurdering av disse verdiene basert på ny viten og om dette har konsekvenser for krav til besøkende skip.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkt knyttet til

  • Modultrening
  • Ytelseskrav MOB-båt
  • Beregning av ulykkeslaster

Statoil har fått frist til 22.1.16 for å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95