Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av beredskap - Gullfaks A

Ptil førte i tidsrommet 18.-20.8.2010 tilsyn med Gullfaks A, rettet mot Statoils styring av beredskapen ombord.


Denne tilsynsaktiviteten er forankret i en av Ptils fire hovedprioriteringer for 2010; Tekniske og operasjonelle barrierer

Les mer om Ptils hovedprioriteringer

Tilsynet omfattet ulike aktiviteter som dokumentgjennomgang, intervjuer, befaringer, møter/presentasjoner, verifikasjoner og observasjoner i møter, øvelser og treninger.

I forkant av utreise til innretningen hadde Ptil dialog om tilsynsaktiviteten med myndighetskontakt i Statoil. Det ble gjort en gjennomgang av sentrale styrende dokumenter for beredskapsmessige forhold.

Om bord på innretningen startet revisjonslaget med en sikkerhetsrunde (kjentmannsrunde). Etter dette ble det gjennomført et oppstartmøte. Deltakere på møtet var ledende personell om bord, samt representanter fra vernetjenesten. Det ble så gjort intervjuer av personell med beredskapsfunksjoner.

Revisjonslaget gjorde 11 intervjuer fordelt på ca 30 medarbeidere og hadde et eget møte med vernetjenesten. Revisjonslaget observerte i tillegg gjennomføring av en beredskapsøvelse der hele beredskapsorganisasjonen på innretningen var involvert. Revisjonslaget fikk også demonstrert utsetting av MOB-båt (mann over bord- båt).

Det ble gjennomført en befaring på innretningen. Det ble også gjort begrensede verifikasjoner av kompetanseoversikter for personell med beredskapsfunksjoner samt annen dokumentgjennomgang av øvelser og trening. Avslutningsvis om bord på innretningen ble det holdt et oppsummeringsmøte der revisjonslaget orienterte om sine observasjoner.

Tilsynsaktiviteten var godt tilrettelagt av Statoil, og involvert personell bidro på en konstruktiv og positiv måte.

Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten ble varslet 30.4.2010 som en planlagt aktivitet i henhold til Ptil sin tilsynsplan for 2010. Tilsynsaktiviteten var opprinnelig planlagt gjennomført på Gullfaks C, men ble av flere hensyn flyttet til og gjennomført på Gullfaks A.

Tilsynsaktiviteten var rettet mot fagområdet beredskap. Sentrale bestemmelser i forskriftene relatert til denne tilsynsaktiviteten er: ”Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) kapittel VI-II om Kompetanse og XI om Beredskap, Forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) kapittel III-IV om Beredskap og Forskrift om styring i petroleumsvirksomheten (styringsforskriften) kapittel III om Ressurser og prosesser.”

Tilsynsaktiviteten var forankret i en av Ptil sine fire hovedprioriteringer for 2010 om Tekniske og operasjonelle barrierer.

Mål
Tilsynsaktiviteten var rettet mot fagområdet beredskap der formålet var å vurdere om man på innretningen ivaretar og opererer innenfor de relevante krav som settes i regelverket og i Statoil sine egne selskapsinterne krav og styrende dokumenter. Myndighetskravene og Statoil sine selskapsinterne krav er å regne som revisjonskriterier.

Revisjonen omfattet følgende temaer:

Resultat
Tilsynsaktiviteten ble gjennomført etter oppsatt plan. Hovedinntrykket er at beredskapen blir tilfredsstillende ivaretatt på Gullfaks A. Beredskapsorganisasjonen fremstod som robust. Det ble likevel registrert behov for forbedringer av tekniske og operative forhold for bedre ivaretakelse av beredskapen.

Det ble identifisert følgende avvik og forbedringspunkter:

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77