Gå til hovedinnhold

Tilsyn med styring av arbeidsmiljø på Skarv

Ptil førte i perioden 12.-15.04.2016 tilsyn med BP Norge as (BP) sin styring av arbeidsmiljø på Skarv FPSO.


Målet med tilsynet var å verifisere at BP sin styring av arbeidsmiljø på Skarv sikrer at arbeidstakerne ikke eksponeres for arbeidsmiljørisiko utover nivåer angitt av regelverk og at tilretteleggingen for arbeidstakermedvirkning er i henhold til regelverkets krav.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til opplæring av verneombud.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til styring av arbeidsmiljørisiko og bruk av HMS-utvalg.

BP har fått frist til 1. september med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert. 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77