Gå til hovedinnhold

Tilsyn med støyskaderisiko - ConocoPhillips

Ptil gjennomførte 19.5.2010 en tilsynsaktivitet rettet mot ConocoPhillips risikostyring på støyområdet. Det ble avdekket ett avvik knyttet til at arbeidstakergrupper utsettes for hørselskadelig støy og ett forbedringspunkt knyttet til styring av tiltak for støyreduksjon.


Entreprenøren Beerenberg var også omfattet av tilsynsaktiviteten.

Bakgrunn
Risiko for helseskade knyttet til støyeksponering har i en årrekke vært overvåket som en del av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomheten (RNNP). Utviklingen har ikke vært tilfredsstillende. Det vises til pressemelding av 23.4.2010.

Les mer: Utvikling i risikonivå 2009: Positive ansatte, gasslekkasjer bekymrer

Sikkerhetsforum har i sin behandling av RNNP-rapportene fremhevet det store antall støyskader og mangelfull støyoppfølging som et høyt prioritert satsingsområde for næringen.

I forbindelse med tilsynsaktiviteten har Ptil tilrettelagt og presentert data fra RNNP som omhandler ConocoPhillips.

Petroleumstilsynets arbeid med risikoutsatte grupper peker også på risiko for støyskader og fremhever spesielt høy risiko for entreprenørgrupper og deres bruk av håndholdt verktøy. Hørselsvern i kombinasjon med oppholdstidsbegrensninger er det eneste risikoreduserende tiltaket. Personlig verneutstyr er en svak barriere hvor den faktiske beskyttelseseffekten er forbundet med stor usikkerhet.

Det er et generelt trekk at det foreligger omfattende grunnlagsdokumentasjon basert på kartlegginger og risikovurderinger, men at det planlegges og iverksettes få tekniske tiltak som reduserer risiko for støyskade. For entreprenørgruppene er bruk av håndverktøy en viktig kilde til støyeksponering, noe som i mindre grad er dekket av risikovurderinger.

Mål
Gjennom tilsynsaktiviteten skulle Ptil innhente tilstrekkelig informasjon om ConocoPhillips styring på støyområdet til å kunne vurdere samsvar med krav i regelverket. Ptil fokuserte spesielt på selskapets tiltak for å redusere støyskaderisiko.

Resultat
Det ble avdekket ett avvik knyttet til at arbeidstakergrupper utsettes for hørselskadelig støy og ett forbedringspunkt knyttet til styring av tiltak for støyreduksjon.

Avvik

Arbeidstakergrupper utsettes for hørselskadelig støyeksponering
Flere arbeidstakergrupper har høyere støyeksponering enn krav angitt i forskrift.

Begrunnelse:

  • ConocoPhillips beregning av støyeksponering etter en forenklet metode (støyindikatormodellen) viser at flere grupper kan bli eksponert for høyere støynivå enn regelverkskravet på 83dB(A) for en 12 timers arbeidsdag
  • Støyverdier fra støykart sammenholdt med estimerte oppholdstider for personellgrupper indikerer at grupper kan bli eksponert for hørselsskadelig støy
  • ConocoPhillips har ikke gjennomført en detaljert risikovurdering av støyskaderisiko for personellgrupper
  • ConocoPhillips har rapportert et relativt høyt antall arbeidstakere med hørselstap
  • Arbeidstakere må i stor utstrekning basere seg på bruk av hørselvern som det viktigste tiltaket mot hørselsskade

Forbedringspunkter

Tiltak for støyreduksjon
Styring med tiltak for støyreduksjon var mangelfull.

Begrunnelse:

  • Det var mangelfull risikovurdering for støyskaderisiko, jf pkt 5.1.1. Hovedbidragsytere til støyskaderisiko synes heller ikke å være systematisk identifisert. Beslutningsgrunnlaget for valg og prioritering av risikoreduserende tiltak var dermed ikke tilstrekkelig
  • ConocoPhillips kunne bare i begrenset grad dokumentere at tiltak har medført redusert støyeksponering for arbeidstakergrupper. Selskapets egen trending av støyeksponering (støyindikatormodellen) er ikke koblet mot effekt av gjennomførte tiltak
  • Gjennom presentasjoner kom det frem at ConocoPhillips tiltak for risikoreduksjon i hovedsak var bruk av hørselvern i kombinasjon med oppholdstidsbegrensninger. Dette er ikke i samsvar med regelverkets krav til prioritering av risikoreduserende tiltak
  • Det er uklart om ConocoPhillips samlet sett for alle innretningene hadde tatt ut potensialet for tekniske og eventuelt operasjonell tiltak for støyreduksjon. Det er ikke utviklet selskapsinterne kriterier for kost nyttevurderinger når det gjelder støyreduksjon.

Andre kommentarer
Ptil noterer at ConocoPhillips har arbeidet aktivt for å redusere støyskaderisiko for helivakter og at dette arbeidet er videreført i bransjen. Selskapet har også vært en pådriver for tekniske løsninger for støyreduksjon (permanente og mobile støyskjermer) som kan ha et betydelig potensial for støyreduksjon.

Vi noterer også at ConocoPhillips i sitt arbeid knyttet oppfølging av risikoutsatte grupper har etablert en fremdriftsplan for identifisering av kritiske kontrakter og tiltak for bedre utøvelse av COPNOs påseplikt.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77