Gå til hovedinnhold

Tilsyn med storulykkesrisiko – Kårstø

Ptil gjennomførte i perioden 26.5-29.5.2010 tilsyn med storulykkerisiko på Kårstøanlegget. Formålet med tilsynet var å vurdere om virksomheten på Kårstø drives i henhold til regelverket og anerkjente standarder. Tilsynet avdekket ingen avvik eller forbedringspunkt.


Tilsynet er gjennomført med grunnlag i forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykke i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften), midlertidig forskrift av 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer og forskrift om systematisk helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere samsvar med gjeldende regelverk på områder som påvirker risiko for storulykke. Dette omfattet:

  • oppfølging og tiltak etter siste storulykketilsyn, inkludert læring etter hendelser
  • virksomhetens systemer for tilstandskontroll og vedlikehold
  • oppfølging av utvalgte punkter relatert til virksomhetens sikkerhetsrapport, inkludert jobbforberedelser

Resultat
Kårstøanlegget har fortsatt den positive utviklingen med hensyn til bevissthet og systematisk arbeid for å redusere risiko i forhold til storulykke.

Bevissthet og forståelse av bidrag til risiko og kontroll med disse var tydelig blant alle intervjuede. Intervjuene ga inntrykk av en felles forståelse av organisatoriske ansvarsforhold.

Det er innført en systematisk gjennomgang av tidligere hendelser for å undersøke om tiltak etter granskinger av hendelser har ønsket og tiltenkt effekt.

Observasjoner
Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier:

  • Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket.
  • Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket.

Det ble ikke avdekket avvik eller forbedringspunkter under tilsynet.

Andre kommentarer
I forbindelse med ulike prosjekter er det utstrakt bruk av stillas. Dette representerer en risiko som vil kreve oppmerksomhet i tiden fremover.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064