Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoils planlegging og bruk av ny boremetode

Ptil har ført tilsyn med hvordan Statoil ivaretar regelverkskrav knyttet til bruk av en ny metode for boring og brønnintervensjon på Gullfaks C.


Ptil førte 15.12.2015 tilsyn med Statoils planlegging og gjennomføring av metoden TTRD (Through Tubing Rotary Drilling) for intervensjon, boring og komplettering av brønner på Gullfaks C.

TTRD innebærer boring av sidestegsbrønn fra en eksisterende, konvensjonell brønn. Den største fordelen med denne metoden er at nye reservoarer kan bli nådd uten at eksisterende ventiltre, produksjonsrør eller foringsrør trenger å fjernes. TTRD-brønner er særlig nyttige for å få tilgang til isolerte olje- og gasslommer på modne felt på en kostnadseffektiv måte.

Denne typen brønnoperasjoner er på mange områder forskjellige fra konvensjonelle metoder og kan dermed innebære et endret risikobilde. Målet for tilsynsaktiviteten var å føre tilsyn med hvordan Statoil, sammen med andre involverte parter, ivaretar planlegging, erfaringsoverføring og gjennomføring av TTRD-operasjoner i henhold til krav i regelverket og egne krav.

Tilsynet ble gjennomført ved Statoils lokaler på Sandsli.

Det ble ikke påvist noen avvik i dette tilsynet.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til planer for oppfølging og forbedring etter en tidligere inntruffet hendelse.

Vi har bedt om Statoils vurdering av forbedringspunktene innen 6.5.2016.
 


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77