Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil – Tjeldbergodden

Ptil førte i perioden 9.5-11.5.2016 tilsyn med styring og utførelse av kran- og løfte operasjoner og oppfølging av arbeidsmiljøforhold på Tjeldbergodden (TBO).


Målet med tilsynet innenfor fagområdet kran- og løfteoperasjoner var å vurdere Statoil og innleide entreprenører sine styringssystemer og praksis for styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand og vedlikehold på løfteutstyr og løfteinnretninger på TBO. Tilsynet var også rettet mot Statoil sin styring av arbeidsmiljø, med spesiell vekt på oppfølging av Statoils eget personell og personell hos ISO- og V&M entreprenøren.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Vedlikehold av ståltau
 • Opplæring for brukere av stillas
 • Dokumentasjon av sikkerhetsmerking av maskiner
 • Bedriftshelsetjenesten
 • Opplæring og kompetanse

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Løfteoperasjoner
 • Norm for arbeid i tau
 • Avviksbehandling
 • Kjemikalier og kjemisk påvirkning
 • Oppbevaringsplass for permanent personlig verneutstyr
 • Beskyttelse mot kontakt med varme flater og anleggsdeler
 • Kartlegging av arbeidsmiljøet

Statoil har fått frist til 8. juli 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77