Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil sin egen oppfølging av endringer

Ptil gjennomførte i perioden 18.4.16 – 7.6.16 en tilsynsaktivitet med Statoil Utvikling og produksjon Norge (UPN) sin egen oppfølging av endringer.


Målet med tilsynsaktiviteten i UPN Drift Nord/Åsgard/Åsgard B var å verifisere at selskapets endringer har vært gjennomført og fulgt opp i henhold til myndighetenes krav, herunder at HMS-risiko blir identifisert og fulgt opp og at mulige HMS-forbedringer blir realisert.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til arbeidstakermedvirkning.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkt knyttet til tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning og risikostyring.

Statoil har fått frist til 1. september 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert. 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064