Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - Oseberg Øst

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 25.-30.4.2016 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin håndtering av storulykke- og arbeidsmiljørisiko på Oseberg Øst.


Målet med aktiviteten var å vurdere hvordan selskapsledelsen involverer seg i, tar stilling til og følger opp beslutningsgrunnlaget for prioritering, planlegging og gjennomføring av driften i gjenværende levetid, som også inkluderer vurdering av teknisk tilstand, barrierestyring, vedlikehold og modifikasjoner.

Resultat
Det ble identifisert fire avvik knyttet til samtidige operasjoner, trykkontrollutstyr, kommunikasjonsutstyr, og dataoverføring mellom Oseberg Øst og TSV.

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkter knyttet til arbeidsmiljøforhold, styrende dokumenter i en trykkontrollsituasjon, teknisk tilstand og vedlikehold av offshorekraner og nødavstengningsventiler.

Statoil har fått frist til 1. november 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77