Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil og Technip vedrørende dykkere som potensielt risikoutsatt gruppe

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med Statoil Petroleum (Statoil) og dykkeentreprenøren Technip Norge (Technip) den 2.12.2010 knyttet til oppfølging av dykkere som potentielt risikoutsatt gruppe.


Tilsynet er er et ledd i en større tverrgående tilsynsaktivitet mot flere aktører. 

Bakgrunn
På bakgrunn av erfaringer med oppfølging av arbeidsmiljø og risiko for personskade i petroleumsvirksomheten, synes det klart for Ptil at arbeidstakergrupper i virksomheten har ulikt risikonivå med hensyn til arbeidsrelatert skade og sykdom. 

Tidligere tilsynsvirksomhet har vist at ulike rammebetingelser har betydning for håndtering av risikoforhold, og at dette påvirker faktisk risiko for ulike grupper.

En av Petroleumstilsynet (Ptils) hovedprioriteringer de siste fem årene har vært risikoutsatte grupper.

Som en del av denne satsingen ble det i perioden 2007 til 2010 gjennomført en rekke tilsynsaktiviteter med hvordan selskapene identifiserer og følger opp risikoutsatte grupper.

Målet med denne tilsynsaktiviteten var å få belyst hvordan Statoil og Technip vurderer og følger opp risiko for arbeidsbetinget sykdom og skade for dykkere, og hvordan de knytter rammebetingelser til risiko.

Ptil ønsket videre at tilsynet skulle bidra til å øke kunnskapsnivået om risikoutsatte grupper for å styre risikoreduserende tiltak der behovet og effekten er størst.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik i forbindelse med dette tilsynet.

Det ble identifisert to forbedringsforhold knyttet til:

  • Støyeksponering
  • Opplæring
     

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064