Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Statoil - Mongstad

Ptil førte i perioden 26.-28. april 2016 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) og alarmbelastning og human factors-forhold i kontrollrom på landanlegget på Mongstad i Hordaland.


Målet med tilsynet var å undersøke hvorvidt alarmsystemene på Mongstad ga paneloperatørene den nødvendige støtte i håndteringen av prosessanlegget under normale driftssituasjoner, forstyrrelser og ved hendelser, målt opp mot relevante selskaps- og myndighetskrav.

Videre ble det ført tilsyn med Statoils kartlegging og oppfølging av de fysiske arbeidsmiljøforholdene i kontrollrommet, herunder forhold knyttet til støy, ventilasjon, ergonomi og utforming av menneske-maskin-grensesnitt.

Tilsynet omfattet også en vurdering av opplæring og trening og arbeidsbelastning og psykososiale forhold for paneloperatørene.

Resultat
Tilsynet identifiserte tre avvik fra regelverket knyttet til alarmbelastning for operatører i kontrollrommet, kartlegginger av psykososiale forhold og menneskelige faktorer (HF) i kontrollrommene og støyforhold i kontrollrommet.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkt knyttet til SKR-personellets bruk av Synergi og mangler ved styring av kompetanse.

Statoil har fått frist til 25. juni med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77